Έγγραφα Διεύθυνσης Διοικητικού

Έντυπα Αδειών – Μετακινήσεων

Παρακαλείται το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό και διοικητικό, να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα έντυπα αιτήσεως αδειών για τη χορήγηση άδειας, κατά περίπτωση:

Portal Αδειών

 Άδεια Ειδικού Σκοπού σύμφωνα με το ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020

 Αίτηση Άδειας Διοικητικών & ΕΤΕΠ

Αίτηση χορήγησης Εκπαιδευτικής Άδειας διοικητικών υπαλλήλων

Αίτηση χορήγησης Άδειας άνευ αποδοχών

 Αίτηση ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ

Διαδικασία – Δικαιολογητικά Μετακινήσεων


Έντυπα Αιτήσεων

Παρακαλείται το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό και διοικητικό, να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα έντυπα αιτήσεων κατά περίπτωση:

 Αίτηση χορήγησης βεβαιώσεων

 Αίτηση κατάθεσης πιστοποιητικών

 Υπεύθυνη δήλωση


Έντυπα Συνταξιοδότησης

 1η Αίτηση Συνταξιοδότησης

 Εγκύκλιος – Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα

 Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα

 Σημείωμα μεταφοράς γνώσεων

 2η Αίτηση Συνταξιοδότησης

 Αίτηση αποστολής δικαιολογητικών προς τα ταμεία

 Αίτηση για απονομή Σύνταξης Α-Β-Γ

 Υπεύθυνη δήλωση για απονομή της Σύνταξης

 Υπεύθυνη δήλωση


Έγγραφα Τμήματος Προμηθειών / Οδηγίες Πραγματοποίησης Δαπανών

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΔΜ

 ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (νέο ημ. αντικατάστασης 21/02/20)

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

 Υπεύθυνη Δήλωση για εκτός έδρας μετακίνηση