Έντυπα Αδειών

Παρακαλείται το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό και διοικητικό, να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα έντυπα αιτήσεως αδειών για τη χορήγηση άδειας, κατά περίπτωση:

 Άδεια Ειδικού Σκοπού σύμφωνα με το ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020

 Αίτηση άδειας Διοικητικών & ΕΤΕΠ

 Αίτηση ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ

 Διαδικασία – Δικαιολογητικά Μετακινήσεων

 Υπεύθυνη Δήλωση


Έντυπα Αιτήσεων

Παρακαλείται το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό και διοικητικό, να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα έντυπα αιτήσεων κατά περίπτωση:

 Αίτηση για πρόσληψη Ειδικών Επιστημόνων του ΠΔ 407/80

 Αίτηση χορήγησης βεβαιώσεων

 Αίτηση κατάθεσης πιστοποιητικών

 Υπεύθυνη δήλωση

 Αίτηση κατάθεσης υποψηφιότητας για θέση ΕΤΕΠ-ΕΕΔΙΠ


Διαδικασία

Αφού συμπληρωθούν τα κενά πεδία του εγγράφου και υπογραφεί από τον αιτούντα, η Αίτηση για πρόσληψη Ειδικών Επιστημόνων του Π.Δ 407/80 κατατίθεται στις Γραμματείες των Τμημάτων, ενώ η Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων και η Αίτηση Κατάθεσης Πιστοποιητικών, διαβιβάζονται μέσω της Γραμματείας του κάθε Τμήματος, στη Διοίκηση για διεκπεραίωση.


Έγγραφα Τμήματος Προμηθειών / Οδηγίες Πραγματοποίησης Δαπανών

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΔΜ

 ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (νέο ημ. αντικατάστασης 21/02/20)

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ