Έντυπα Αδειών – Μετακινήσεων

Παρακαλείται το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό και διοικητικό, να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα έντυπα αιτήσεως αδειών για τη χορήγηση άδειας, κατά περίπτωση:

Portal Αδειών

 Άδεια Ειδικού Σκοπού σύμφωνα με το ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020

 Αίτηση άδειας Διοικητικών & ΕΤΕΠ

Αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας διοικητικών υπαλλήλων

Αίτηση χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών

 Αίτηση ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ

Διαδικασία – Δικαιολογητικά Μετακινήσεων

 Υπεύθυνη Δήλωση για εκτός έδρας μετακίνηση


Έντυπα Αιτήσεων

Παρακαλείται το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό και διοικητικό, να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα έντυπα αιτήσεων κατά περίπτωση:

 Αίτηση χορήγησης βεβαιώσεων

 Αίτηση κατάθεσης πιστοποιητικών

 Υπεύθυνη δήλωση


Έγγραφα Τμήματος Προμηθειών / Οδηγίες Πραγματοποίησης Δαπανών

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΔΜ

 ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (νέο ημ. αντικατάστασης 21/02/20)

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ