Έγγραφα Διεύθυνσης Διοικητικού

Έντυπα αδειών-μετακινήσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 Αίτηση ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ

Διαδικασία – Δικαιολογητικά Μετακινήσεων


Έντυπα αδειών-μετακινήσεων Διοικητικού Προσωπικού

Portal Αδειών

Αίτηση Άδειας Διοικητικών & ΕΤΕΠ

 Διαδικασία – Δικαιολογητικά Μετακινήσεων

Αίτηση χορήγησης Εκπαιδευτικής Άδειας διοικητικών υπαλλήλων

Αίτηση χορήγησης Άδειας άνευ αποδοχών

 Αίτηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

 Αίτηση μετάταξης από κλάδο σε κλάδο ή μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία

 Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου

 Αίτηση απόσπασης ή μετάταξης για λόγους υγείας του ιδίου

 Αίτηση απόσπασης ή μετάταξης για λόγους υγείας συγγενικού προσώπου

 Αίτηση απόσπασης ή μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης

 Αίτηση απόσπασης λόγω ασυμβίβαστου κατόπιν εκλογής αιρετών


Έντυπα Αιτήσεων

Παρακαλείται το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό και διοικητικό, να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα έντυπα αιτήσεων κατά περίπτωση:

 Αίτηση χορήγησης βεβαιώσεων

 Αίτηση κατάθεσης πιστοποιητικών

 Υπεύθυνη δήλωση


Έντυπα Συνταξιοδότησης

 1η Αίτηση Συνταξιοδότησης

 Εγκύκλιος – Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα

 Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα

 Σημείωμα μεταφοράς γνώσεων

 2η Αίτηση Συνταξιοδότησης

 Αίτηση αποστολής δικαιολογητικών προς τα ταμεία

 Αίτηση για απονομή Σύνταξης Α-Β-Γ

 Υπεύθυνη δήλωση για απονομή της Σύνταξης

 Υπεύθυνη δήλωση


Έγγραφα Τμήματος Προμηθειών / Οδηγίες Πραγματοποίησης Δαπανών

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΔΜ

 ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (νέο ημ. αντικατάστασης 21/02/20)

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

 Υπεύθυνη Δήλωση για εκτός έδρας μετακίνηση