Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση – εργασία αποτελεί βασικό παράγοντα δόμησης και ρύθμισης του κοινωνικού ιστού. Η εκπαίδευση αποτελεί τον αποκλειστικά επιφορτισμένο φορέα ο οποίος παρέχει και πιστοποιεί την απόκτηση γνώσεων σε μια κοινωνία δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το ανθρώπινο κεφάλαιο και τα προσόντα που οι κοινωνικοί μηχανισμοί θα μετατρέψουν σε πρόσοδο.

Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και με βάση τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο αναδεικνύεται επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισμού του ρόλου του ελληνικού πανεπιστημιακού φορέα ως παροχέα υψηλού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα εξασφαλίζει και θα ενισχύει την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων επιστημόνων μέσα από καινοτόμες δράσεις και δομές ανάπτυξης και διάχυσης της πληροφορίας. Η πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται στα προγράμματα σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. στοχεύει στην καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών ώστε να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας εφοδιασμένοι με ένα σύνολο δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπουν να προσληφθούν σε φορείς και επιχειρήσεις προσφέροντας εξειδικευμένες γνώσεις και να είναι αποτελεσματικοί.

Το σύγχρονο πανεπιστήμιο εφόσον επιθυμεί να συνεχίσει και να συνδράμει στην ομαλή σύνδεση της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο με την απορρόφησή του (εργασία – απασχόληση) θα πρέπει να επενδύσει όχι μόνο στην απόκτηση των βασικών και των εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων που ούτως ή άλλως παρέχει στον φοιτητικό πληθυσμό, αλλά και στην καλλιέργεια βασικών ή και ειδικότερων δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να κάνουν πράξη τις γνώσεις και να γίνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η προετοιμασία για την εργασία έχει δύο όψεις: παροχή επιστημονικών γνώσεων και καλλιέργεια των δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την εφαρμογή τους στην εργασία. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του πανεπιστημίου μας συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό του στόχο και εκ των ουκ άνευ επιδίωξη του ιδρύματος.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με τη λειτουργία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στοχεύει στο:

  • Να επεκτείνει την πρακτική άσκησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών του
  • Να καλύψει θεσμικά τις πολλαπλές δυνατότητες που έχουν οι φοιτητές του να εργαστούν σε διαφορετικούς εργασιακούς χώρους
  • Να αναπτύξει τα κίνητρα που απαιτούνται ώστε οι φοιτητές του να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας
  • Να αυξήσει την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της εξειδικευμένης κατάρτισης και εκπαίδευσης των φοιτητών του
  • Να αναδείξει τις δυνατότητες απασχόλησης των φοιτητών του μέσω της συνεργασίας του με τους εν δυνάμει εργοδότες τους
  • Να βελτιώσει τη συνάφεια της υποχρεωτικής προπτυχιακής εκπαίδευσης με την σχετική αγορά εργασίας, και την προσαρμογή των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων φοιτητών σε μία καινοτόμο αντίληψη και σε μία οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης
  • Στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος και της εξοικείωσης των φοιτητών με την αγορά εργασίας με σκοπό την αύξηση της απασχολησιμότητας και της βελτίωσης των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων.

Οι παραπάνω στόχοι είναι δυνατό να επιτευχθούν εστιάζοντας στην καινοτομία και στην αποτελεσματική δικτύωση και τη διασύνδεση του ΠΔΜ με πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης. Η ιστοσελίδα της Κεντρικής Δράσης για την υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Αποσκοπεί στην πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των φοιτητών, του Ε.Π., των επιχειρήσεων, της τεχνικο-οικονομικής και γραμματειακής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης και, γενικότερα, απευθύνεται σε όλους του εμπλεκόμενους με τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.