Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδύθηκε με το ΦΕΚ 1561/05-05-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί αυτόνομη δομή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση.

Με την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. παρέχονται προγράμματα που προωθούν τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, συμβάλλοντας στην αύξηση της απασχόλησης, στην ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας, στην κατοχύρωση της ισότητας ευκαιριών στην κοινωνία της γνώσης και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.