Το Γραφείο συστάθηκε με την ΣΤ2/Σ112/06-05-2020 Απόφαση Συγκλήτου του Π.Δ.Μ. και έχει ως στόχο την προώθηση της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής μέσω πολλών δράσεων που στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου του Π.Δ.Μ., τόσο σε προπτυχιακό, όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης εποπτεύεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και υποβάλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.