• Προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος δραστηριοτήτων
 • Επικοινωνία και συνεργασία σε ενδοτμηματικό και σε διατμηματικό επίπεδο
 • Υποβολή αναφορών προς τη Διοίκηση και τους Φορείς Χρηματοδότησης
 • Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης της έρευνας.
 • Υποστήριξη ακαδημαϊκής κοινότητας για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
 • Ενημέρωση Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τις τρέχουσες προκηρύξεις υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση.
 • Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης προς τους φορείς χρηματοδότησης και παρακολούθηση τους.
 • Παροχή τεχνικής βοήθειας των μελών ΔΕΠ για την διεκδίκηση προτάσεων.
 • Οργάνωση, συντονισμό και παρακολούθηση απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για υποβολή των προ-τάσεων.
 • Συντονισμός της διαδικασίας αναμόρφωσης των προ-τάσεων κατά τη διαδικασία ένταξης σε συνεργασία με τους φορείς χρηματοδότησης.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των έργων.
 • Εισαγωγή δεδομένων και στοιχείων στα διάφορα πληροφοριακά συστήματα, μέσω διαδικτύου, των φορέων χρηματοδότησης.
 • Σύνταξη οδηγιών διαχείρισης έργων.
 • Επικοινωνία με τους φορείς χρηματοδότησης και αποστολή στοιχείων.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση εκθέσεων έργων.
 • Παρακολούθηση δεσμεύσεων έργων.
 • Προετοιμασία, συντονισμός και διεκπεραίωση ελέγχων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου έργων.
 • Αναρτήσεις αποφάσεων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης