Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε με Πράξη του Πρύτανη (ΑΔΑ ΨΚΨΣ469Β7Κ-ΓΧ9) σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) και αποτελείται από:

 1. Σαριαννίδης Νικόλαος, Καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και
  Χρηματοοικονομικής και Αντιπρύτανης υπεύθυνος του τομέα ευθύνης των
  Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου
  Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος
 2. Δημητριάδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος
  Δημοτικής Εκπαίδευσης και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και
  Ανθρωπιστικών Επιστημών, ως μέλος
 3. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών
  Πόρων και Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, ως μέλος
 4. Ζιώγας Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών και
  Εφαρμοσμένων Τεχνών και Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών, ως
  μέλος.
 5. Καταραχιά Ανδρονίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Λογιστικής
  και Χρηματοοικονομικής και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών
  Επιστημών, ως μέλος.
 6. Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής κα
  Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών, ως μέλος.
 7. Μέλφου Αικατερίνη, Καθηγήτρια του τμήματος Γεωπονίας και Κοσμήτορας
  της Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, ως μέλος.
 8. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του τμήματος Χημικών
  Μηχανικών και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως μέλος.

Σχετικά έγγραφα
Συγκρότηση Επιτροπής Δεοντολογίας ΑΔ-ΨΚΨΣ469Β7Κ-ΓΧ9
Κώδικας Δεοντολογίας ΠΔΜ
Οδηγός Χορήγησης Άδειας για Διεξαγωγή Έρευνας σε Σχολικές Μονάδες