Αποστολή της Μονάδας είναι η λειτουργία της ως εστιακού σημείου αναφοράς για τον συντονισμό και την άρτια υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ιδίως σε τεχνικά ζητήματα, υποστηρίζοντας τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες της Μονάδας περιλαμβάνονται:

  • Η μέριμνα για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διασύνδεση και την εύρυθμη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για την οργάνωση και τη διεξαγωγή εξ’ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών.
  • Η σύνταξη της στρατηγικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης του Ιδρύματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, και η εισήγησή της στη Διοίκηση.
  • Η συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ για την προετοιμασία σύνταξης φακέλου πιστοποίησης, ιδίως στο σκέλος της αποτύπωσης των χρησιμοποιούμενων ψηφιακών υποδομών, καθώς και για ζητήματα αξιολόγησης και εν γένει διασφάλισης ποιότητας του παρεχόμενου διδακτικού έργου στα εξ’ αποστάσεως προγράμματα σπουδών.
  • Η συνεργασία με τις Γραμματείες των επιμέρους εξ’ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών για τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών/τριών και διδασκόντων/ουσών.
  • Η συνεργασία με το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης για την υλοποίηση επιμορφώσεων με σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ακαδημαϊκού προσωπικού που συμμετέχει σε εξ’ αποστάσεως προγράμματα σπουδών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την ανάπτυξη ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ανάγκες της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας και την υιοθέτηση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.
  • Η υιοθέτηση του ρόλου του/της Υπεύθυνου/ης Διαχείρισης του ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκπαίδευσης των εκάστοτε εξ’ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών προκειμένου να παρέχεται απρόσκοπτα η απαιτούμενη υποστήριξη σε διδάσκοντες/ουσες και φοιτητές/τριες ή υποβοήθηση των ορισμένων Υπευθύνων Διαχείρισης.
  • Η συνεργασία με τη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των χρησιμοποιούμενων πληροφοριακών συστημάτων και πλατφορμών για την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Προϊστάμενος τμήματος: Στογιάννης Ζήσης
Τηλέφωνο: 2461056293
E-mail: zstogiannis@uowm.gr, dlu@uowm.gr