Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, οργάνωση και υποστήριξη της μηχανοργάνωσης στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου
  • Η διαχείριση και ανάπτυξη κεντρικών συστημάτων και εφαρμογών μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του πανεπιστημίου και η καλή, αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία τους.
  • Η σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
  • Η τεχνική υποστήριξη σε θέματα υλικού, λογισμικού και χρήσης εφαρμογών στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου.
  • Η ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη των χρηστών.

Προϊστάμενος Τμήματος: Τσιότσιας Ηλίας
Τηλέφωνο: 2461056375
E-mail: etsiotsias@uowm.gr

Νένος Ευάγγελος
Τηλέφωνο: 2461056376
E-mail:  enenos@uowm.gr

Οικονομόπουλος Ανδρέας
Τηλέφωνο: 2461056377
E-mail:  aoikonomopoulos@uowm.gr

Υποστήριξη:

Μαυρογιώργος Χρήστος
Τηλέφωνο: 2461056378
E-mail: chmavrogiorgos@uowm.gr

Σαλακίδης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2461056379
E-mail: gsalakidis@uowm.gr


Υπηρεσία Αναγγελίας Βλαβών: https://service.uowm.gr

Ιστοσελίδα: https://noc.uowm.gr

Email Τμήματος: it@uowm.gr