Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

Η επιτόπια και από απόσταση υποστήριξη και βοήθεια των χρηστών στην αναζήτηση και τον εντοπισμό των έντυπων και ηλεκτρονικών τεκμηρίων.

Η οργάνωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών δανεισμού και η εγγραφή νέων χρηστών.

Ο διαδανεισμός τεκμηρίων μονογραφιών και άρθρων περιοδικών εκδόσεων από άλλες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η απογραφή και η εκκαθάριση της έντυπης συλλογής.

Η ανάπτυξη ψηφιακής συλλογής προσβάσιμης σε εντυπο-ανάπηρους χρήστες της ακαδημαϊκής κοινότητας και η εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) για εξατομικευμένη πληροφοριακή υποστήριξη.

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση εκπαίδευσης χρηστών (οργάνωση και διεξαγωγή δια ζώσης & on line σεμιναρίων εκπαίδευσης).

Η σύνταξη οδηγών και εγχειριδίων χρήσης των πηγών της βιβλιοθήκης.

Η εύρυθμη λειτουργία του φωτοτυπικού κέντρου στα Κοίλα.

Προϊσταμένη Τμήματος : Δημοπούλου Δήμητρα
Τηλ.: 2461068206 (εσωτ. 1206)
e-mail: ddimopoulou@uowm.gr

Στελέχωση

Βαβίτσας Αχιλλέας
Τηλ: 24610 68205  (εσωτ. 1205)
email: avavitsas@uowm.gr

Ζάχος Βασίλειος
Τηλ: 24610 68203 (εσωτ. 1203)
email: vzaxos@uowm.gr

Μπαρμπεράκης Γεώργιος
Τηλ: 24610 68205  (εσωτ. 1205)
email: gbarberakis@uowm.gr

Ιστοσελίδα: https://library.uowm.gr/