Στην αρμοδιότητα του υπάγονται η διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Γραφείου, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Γραφείου και η τήρηση πλήρως ενημερωμένου φακέλου για κάθε υπόθεση που χρειάζεται δικαστικό χειρισμό. Η κοινοποίηση των προσφυγών και άλλων δικογράφων, η συγκέντρωση, έλεγχος και αποστολή στα αρμόδια δικαστήρια των σχετικών στοιχείων, η δακτυλογράφηση δικογράφων, προτάσεων κτλ.

Προϊσταμένη:
Αγγελική Γκρίτζαλη, Πάρεδρος ΝΣΚ Κοζάνης
Τηλέφωνο: 2461056226
Email: legal@uowm.gr

Γεώργιος Κανάβας, Νομικός
Email: gkanavas@uowm.gr

Ιωάννης Θεοφύλακτος, Νομικός
Τηλέφωνο: 24610 56214
email: itheofylaktos@uowm.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη
Εύη Παπαμάρκου
Τηλέφωνο: 24610 56226
email : legal@uowm.gr