Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, με έδρα την Κοζάνη, ως αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη και συνεργάζεται με το Συμβούλιο Διοίκησης.

Έχει την ευθύνη για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Πανεπιστημίου με στόχο:

α) την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του,

β) την αξιοπιστία του και

γ) την υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων μέσω της εύλογης διαβεβαίωσης ως προς την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 10 του ν. 4795/2021, του άρθρου 213 του ν. 4957/2022 και του ΦΕΚ 7000/τ.Β’/31-12-2022.

Στελέχωση

Μπατσιάκα Αναστασία, Aναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος: +30 24610 56217, abatsiaka@uowm.gr

Ηλεκτρονική επικοινωνία: internalaudit@uowm.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης – ΖΕΠ Κοζάνη ΤΚ 50150, 4ος όροφος

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://internalaudit.uowm.gr