Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Η τήρηση του ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, των ευρετηρίων και των σχεδίων εγγράφων του Πανεπιστημίου.
  • Η λειτουργία και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διακίνησης της αλληλογραφίας.
  • Η παραλαβή της αλληλογραφίας, πρωτοκόλληση και παράδοση της κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας που εισέρχεται στο Ίδρυμα.
  • Η παραλαβή όλων των ενυπόγραφων εγγράφων, η πρωτοκόλληση και αποστολή τους με αλληλογραφία.
  • Η διενέργεια αυτεπάγγελτου ελέγχου δικαιολογητικών που εισέρχονται στη Τμήμα.

Προϊστάμενος Τμήματος : Κάγκαρης Αναστάσιος, τηλ.: 2461056303
Στελέχωση : Μιμήτου Ευαγγελία, τηλ: 2461056304
Ηλεκτρονική επικοινωνία: protocol@uowm.gr