Για την καταγραφή παραπόνων είναι διαθέσιμο το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων», μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Ιδρύματος και της Ιστοσελίδας του Τμήματος.

Ο φοιτητής/φοιτήτρια συμπληρώνει το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων», στο οποίο καταγράφει με συντομία, σαφήνεια και αντικειμενικότητα, το πρόβλημα – παράπονο που έχει, και το υποβάλλει στον Πρόεδρο του Τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εξετάζει το παράπονο του/της φοιτητή/φοιτήτριας, μαζί με τυχόν συμπληρωματικό υλικό, και προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ενημερώνοντας, κατά περίπτωση, είτε το Συνήγορο του φοιτητή, είτε τον Σύμβουλο σπουδών είτε στο αρμόδιο όργανο.

Εντός χρονικού διαστήματος 20 ημερών, ενημερώνεται αρμοδίως ο φοιτητής από τη Γραμματεία του Τμήματος για τις ενέργειες που έχουν γίνει και τον εν γένει χειρισμό από την υποβολή του, καθώς και για τυχούσες αποφάσεις του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου διοίκησης.