Η επιτροπή ανασκόπησης του Ε.Σ.Δ.Π. συστήθηκε με την υπ’ αριθμό απόφαση ΣΤ1/ΠΣ18/05.05.2020 της Συγκλήτου και απαρτίζεται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, την ΜΟ.ΔΙ.Π. και τον Γραμματέα της. Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της δεδομένα από διάφορες πηγές όπως τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης, της απόδοσης των διεργασιών του συστήματος, τα αποτελέσματα των προληπτικών / διορθωτικών ενεργειών και βάσει αυτών:

  • ενημερώνει τη Σύγκλητο για τον βαθμό επίτευξης των στόχων και
  • εισηγείται στη Σύγκλητο αλλαγές που θα μπορούσαν να επιδράσουν θετικά στην αποτελεσματικότητα του Ε.Σ.Δ.Π.

Η επιτροπή υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στη Σύγκλητο