Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Περιέχει, επίσης, τα  προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάθε πρόγραμμα σπουδών περιέχει επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό, τις πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1466), καθώς και το επίπεδο των προσόντων σε αντιστοίχησή του με εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα για την εκμάθηση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας.

Χρονική διάρθρωση σπουδών-Εξετάσεις

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Κάθε εξάμηνο ακολουθείται από μία περίοδο δύο με τριών εβδομάδων για εξετάσεις. Στους φοιτητές/τριες δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία επανεξέτασης σε μαθήματα που απέτυχαν κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, κατά τη διάρκεια μιας εξεταστικής περιόδους τεσσάρων εβδομάδων του Σεπτεμβρίου. Ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών συμπληρώνει τις σπουδές του μέσα στον ελάχιστο χρόνο που προβλέπεται από τον οδηγό σπουδών κάθε Τμήματος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε όλα τα Τμήματα περιλαμβάνει συνήθως τέσσερα με έξι μαθήματα ανά εξάμηνο και απαιτεί παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηρίων 18 έως 25 ωρών την εβδομάδα. Τα δύο τρίτα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών είναι υποχρεωτικά, ενώ τα υπόλοιπα επιλέγονται από τον/την φοιτητή/τρια από ένα κατάλογο προσφερόμενων μαθημάτων του ιδίου ή και άλλων Τμημάτων. Έτσι, εκτός από την εξειδικευμένη γνώση σε κάθε κλάδο, παρέχεται η ευχέρεια στον/ην φοιτητή/τρια να μελετήσει επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα που ικανοποιούν τα ευρύτερα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα.