Το Στρατηγικό Σχέδιο 2020-2025
Η στρατηγική και οι στόχοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία με την Αποστολή, το Όραμα και τις Αξίες του. Για την επόμενη πενταετία (2020-2025) η στρατηγική του Ιδρύματος διακρίνεται από την έμφαση στην ποιότητα και στην ανάπτυξη της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της έρευνας, στη διεθνοποίηση του Ιδρύματος και την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στη στενότερη σύνδεσή του με την κοινωνία μέσω της γνώσης, της οικονομίας και του πολιτισμού.

Στρατηγικοί Άξονες και Στρατηγικοί Στόχοι
Οι στρατηγικοί άξονες που ορίζουν τον μελλοντικό προσανατολισμό του Π.Δ.Μ. είναι τρεις (3) και αναφέρονται στην ανταγωνιστικότητα, στον αναπτυξιακό χαρακτήρα και στην εκπολιτιστική αποστολή του Ιδρύματος. Στους στρατηγικούς αυτούς άξονες εντάσσονται δέκα (10) στρατηγικοί στόχοι.