Σε κάθε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με πεδίο δράσης την έρευνα, το οποίο παρέχει εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά αντικείμενα αλλά και σε συγγενή πεδία των Τμημάτων του ΠΔΜ.

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας δίνοντας έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής εργασίας που συντελείται στο πλαίσιό τους και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της εκπαίδευσης και της επιστήμης.

Η διαδικασία απονομής Διδακτορικών Τίτλων διέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4485/2017, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε εφαρμογή του ως άνω άρθρου έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο των Τμημάτων του Ιδρύματος, οι Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Εισαγωγή σε Προγράμματα Διδακτορικών Διατριβών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στον γ΄ κύκλο σπουδών, ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μ.Δ.Ε., οι οποίοι πληρούν και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του οικείου Τμήματος.

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.


Κανονισμός Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών

Τροποποίηση του κανονισμού Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ως προς το άρθρο 10 του κεφαλαίου 3

Παραρτήματα

Προϋποθέσεις ολοκλήρωσης εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο «Ε. Τσαμπέι» Αργυροκάστρου – Σχολή Επιστημών Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών

DOCTORAL STUDY PROGRAMMES – REGULATION

Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών · ΦΕΚ τ.Β’ 5937/31-12-2018 · ΦΕΚ τ.Β’ 216/3-2-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 3818_17-8-2021
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων · ΦΕΚ 100/τ. Β’/27-1-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 6648_31.12.2021
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων · ΦΕΚ 4390/τ. Β’/29-11-2019 · ΦΕΚ τ.Β 6700_31-12-2021
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών · ΦΕΚ τ.Β’ 1831_13-5-2020 · ΦΕΚ τ. Β’ 6631_31-12-2021 · Κανονισμός Ξενόγλωσσου Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών: ΦΕΚ τ.Β’ 3325_12-06-2024
Τμήμα Χημικών Μηχανικών · ΦΕΚ τ.Β’ 1661_4-5-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 6630_31-12-2021

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης · ΦΕΚ 99/τ.Β’/27-1-2020
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας · ΦΕΚ 91/τ.Β’/27-1-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 1828_13-5-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 6610_31-12-2021
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής · ΦΕΚ 4285/τ.Β’/27-11-2019 · ΦΕΚ τ.Β’ 1828_13-5-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 5063_17-11-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 6611_31-12-2021
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών · ΦΕΚ τ.Β 475/14-2-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 2381_17-6-2020 · ΦΕΚ τ.Β 6617_31-12-2021 · ΦΕΚ τ.Β’ 541_06-02-2023
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων · ΦΕΚ 4475/τ.Β’/9-12-2019 · ΦΕΚ τ.Β’ 2315_15-6-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 6617_31-12-2021
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης · ΦΕΚ 4501/τ.Β’/9-12-2019 · ΦΕΚ τ.Β’ 6730_31.12.2021
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών · ΦΕΚ τ.Β 447/13-2-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 1828_13-5-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 6730_31.12.2021

 ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Ψυχολογίας · ΦΕΚ τ.Β’ 6496_31.12.2021
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών · ΦΕΚ 5937/τ.Β’/31-12-2018 & ΦΕΚ 100/τ.Β’/27-1-2020 · ΦΕΚ τ. Β’ 6650_31-12-2021
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης · ΦΕΚ 5834/τ.Β’/27-12-2018 & ΦΕΚ 736/τ. Β’/10-3-2020 · ΦΕΚ τ.Β 6752_31-12-2021
Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων · ΦΕΚ τ.Β’ 1952_21-5-2020 & ΦΕΚ τ.Β’ 1953_21-5-2020

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Γεωπονίας · ΦΕΚ 101/τ.Β’/27-1-2020 · ΦΕΚ τ. Β’ 6655_31-12-2021

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Πληροφορικής · ΦΕΚ τ.Β 447/13-2-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 6729_31.12.2021
Τμήμα Μαθηματικών · ΦΕΚ τ.Β’ 6648_31.12.2021

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Μαιευτικής · ΦΕΚ τ.Β’ 5842_31-12-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 6752_31-12-2021
Τμήμα Εργοθεραπείας · ΦΕΚ 4394/τ.Β’/29-11-2019 · ΦΕΚ τ.Β’ 1830_13-5-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 6649_31.12.2021

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών · ΦΕΚ 6046/τ. Β’/31-12-2018 · ΦΕΚ τ. Β’ 6652_31-12-2021