Σε κάθε ένα από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με πεδίο δράσης την έρευνα, το οποίο παρέχει εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά αντικείμενα αλλά και σε συγγενή πεδία των Τμημάτων του ΠΔΜ.

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας δίνοντας έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής εργασίας που συντελείται στο πλαίσιό τους και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της εκπαίδευσης και της επιστήμης.

Η διαδικασία απονομής Διδακτορικών Τίτλων διέπεται από τις κείμενες διατάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4485/2017, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε εφαρμογή του ως άνω άρθρου έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο των Τμημάτων του Ιδρύματος, οι Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Εισαγωγή σε Προγράμματα Διδακτορικών Διατριβών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στον γ΄ κύκλο σπουδών, ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μ.Δ.Ε., οι οποίοι πληρούν και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του οικείου Τμήματος.

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών · ΦΕΚ τ.Β’ 5937/31-12-2018 · ΦΕΚ τ.Β’ 216/3-2-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 3818_17-8-2021
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων · ΦΕΚ 100/τ. Β’/27-1-2020
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων · ΦΕΚ 4390/τ. Β’/29-11-2019
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών · ΦΕΚ τ.Β’ 1831_13-5-2020
Τμήμα Χημικών Μηχανικών · ΦΕΚ τ.Β’ 1661_4-5-2020

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης · ΦΕΚ 99/τ.Β’/27-1-2020
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας · ΦΕΚ 91/τ.Β’/27-1-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 1828_13-5-2020
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής · ΦΕΚ 4285/τ.Β’/27-11-2019 · ΦΕΚ τ.Β’ 1828_13-5-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 5063_17-11-2020
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών · ΦΕΚ τ.Β 475/14-2-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 2381_17-6-2020
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων · ΦΕΚ 4475/τ.Β’/9-12-2019 · ΦΕΚ τ.Β’ 2315_15-6-2020
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης · ΦΕΚ 4501/τ.Β’/9-12-2019
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών · ΦΕΚ τ.Β 447/13-2-2020 · ΦΕΚ τ.Β’ 1828_13-5-2020

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Ψυχολογίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών · ΦΕΚ 5937/τ.Β’/31-12-2018 & ΦΕΚ 100/τ.Β’/27-1-2020
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης · ΦΕΚ 5834/τ.Β’/27-12-2018 & ΦΕΚ 736/τ. Β’/10-3-2020
Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων · ΦΕΚ τ.Β’ 1952_21-5-2020 & ΦΕΚ τ.Β’ 1953_21-5-2020

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Γεωπονίας · ΦΕΚ 101/τ.Β’/27-1-2020

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Πληροφορικής · ΦΕΚ τ.Β 447/13-2-2020
Τμήμα Μαθηματικών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Μαιευτικής · ΦΕΚ τ.Β’ 5842_31-12-2020
Τμήμα Εργοθεραπείας · ΦΕΚ 4394/τ.Β’/29-11-2019 · ΦΕΚ τ.Β’ 1830_13-5-2020

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών · ΦΕΚ 6046/τ. Β’/31-12-2018