Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δεσμεύεται για τη δημιουργία, υλοποίηση, συντήρηση και  συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας που εφαρμόζει σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεσμεύεται για υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς και απαιτεί από όλους τους υπαλλήλους, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, με τα οποία συνεργάζεται, να συμμορφώνονται με αυτή την πολιτική χωρίς εξαίρεση.

Όλοι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένης της Διοίκησης, έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με αυτήν την πολιτική.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής κατά της δωροδοκίας, της διαφθοράς, πληρωμών διευκόλυνσης ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης πράξης και τηρεί τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για την πειθαρχική δίωξη και τιμωρία του προσωπικού που παραβιάζει την παρούσα Πολιτική.

Το Πανεπιστήμιο επιτρέπει μόνο τη λήψη και παραχώρηση επίσημων δωρεών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δημοσίου όπου αυτό είναι λογικό και ανάλογο προς μία σχέση. Τα δώρα αποφεύγονται εάν υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων.

Το Πανεπιστήμιο δε θα συνεργάζεται με επιχειρήσεις όπου εμπλέκονται με πρακτικές διαφθοράς και θα σταματά άμεσα οποιεσδήποτε σχέσεις με συνεργάτες ή με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αν προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις. Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου συμμορφώνονται με τους νόμους του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δωροδοκία, οι οποίοι έχουν εφαρμογή σε αυτό.

Όταν οι νομικές και άλλες σχέσεις ενδέχεται να αποκλίνουν σε ορισμένες χώρες από αυτήν την Πολιτική, η Σύγκλητος θα αποφασίσει σχετικά με τις ρυθμίσεις δέουσας επιμέλειας που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σχέσης ή συνεργασίας. Ωστόσο, χωρίς εξαίρεση, το Πανεπιστήμιο δε συμμετέχει στην προσφορά ή την αποδοχή δωροδοκίας.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δε θα συμμετάσχει εν γνώσει του σε οποιαδήποτε συναλλαγή, όπου διεφθαρμένες πρακτικές αποτελούν μέρος της συμφωνίας. Όταν συνεργάτες ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη αντιπροσωπεύουν το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει, στο πλαίσιο των συμβατικών τους υποχρεώσεων, να συμφωνήσουν να ακολουθήσουν αυτήν την πολιτική.

Όλες οι αμοιβές και οι δαπάνες τους πρέπει να είναι νόμιμες, εύλογες, δικαιολογημένες και να υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία.

Οι δε συγκρούσεις συμφερόντων δεν είναι αποδεκτές. Είναι προϋπόθεση απασχόλησης ότι η Διοίκηση και οι υπάλληλοι δε διεξάγουν ιδιωτικές επιχειρηματικές δράσεις, πολιτικές ή φιλανθρωπίες μέσα στα όρια του Πανεπιστήμιου που συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.

Για τη διεξαγωγή τους απαιτείται προηγούμενη γραπτή άδεια της Συγκλήτου, η οποία παρέχεται εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

Είναι συμβατική προϋπόθεση ότι όλοι οι ανάδοχοι, και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη δηλώνουν στο Πανεπιστήμιο, πριν εκπροσωπήσουν με οποιονδήποτε τρόπο αυτό, αν έχουν οποιαδήποτε πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων με συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο. Το Πανεπιστήμιο δε συμμετέχει σε καμία πολιτική ή κομματική δωρεά.

Σε περίπτωση φιλανθρωπικής δωρεάς απαραίτητη είναι η έγγραφη συγκατάθεση της Συγκλήτου. Η Διοίκηση, το προσωπικό και οι ανάδοχοι χρησιμοποιούν εμπιστευτικά κανάλια αναφοράς για να εγείρουν ανησυχίες – καταγγελίες. Εντούτοις, όλα τα μέλη της Διοίκησης ενημερώνονται για τον τρόπο αντιμετώπισης των ανησυχιών που τους έχουν αναφερθεί και αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό και ίσως και ποινικό ζήτημα να μην αναφέρουν και να μη διερευνήσουν τέτοιες ανησυχίες. Σε καμία περίπτωση δε θα υπάρξουν οποιασδήποτε μορφής αντίποινα εξαιτίας της χρήσης του διαύλου καταγγελίας.

Εάν παρατηρηθεί συμπεριφορά που μπορεί να παραβιάζει την παρούσα Πολιτική κατά της Δωροδοκίας ή προσεγγίσει οποιοσδήποτε μέλος του προσωπικού του Πανεπιστημίου για σκοπούς δωροδοκίας ή διαφθοράς, προτρέπουμε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει άμεσα με τον Υπεύθυνο του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας, καλώντας στον αριθμό τηλεφώνου 2461056255 ή αποστέλλοντας μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου whistleblowing@uowm.gr. Το Πανεπιστήμιο θα χειριστεί την αναφορά εμπιστευτικά, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το Νόμο. Εφόσον ο αναφέρων το επιθυμεί, επιτρέπεται η ανώνυμη υποβολή αναφοράς.

Το Σύστημα για την Καταπολέμηση κατά της Δωροδοκίας κατά το πρότυπο ISO 37001:2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή για να εμποδίσει το Ίδρυμα να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διεργασία διαφθοράς, να διεκπεραιώσει και να αναφέρει σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω έρευνα και δράση. Αυτό υποστηρίζεται πλήρως από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Ο Πρύτανης ενημερώνεται τακτικά για όλα τα θέματα του Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και η Πολιτική και οι Διαδικασίες που υποστηρίζουν το Σύστημα αυτό επανεξετάζονται τουλάχιστον ετησίως. Η Σύγκλητος δεσμεύεται και υποστηρίζει την εφαρμογή του Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους καθορισμένους στόχους, ώστε να μετριαστεί επαρκώς ο κίνδυνος δωροδοκίας για το Πανεπιστήμιο.

Η Επιτροπή Συμμόρφωσης και Διερεύνησης θεμάτων δωροδοκίας είναι υπεύθυνη για την απάντηση σε τυχόν ερωτήσεις και τη διευκρίνιση τυχόν ζητημάτων δωροδοκίας αναφορικά με το προσωπικό.

Η Επιτροπή Συμμόρφωσης και Διερεύνησης θεμάτων δωροδοκίας προάγει την επίλυση οποιωνδήποτε ζητημάτων προκύπτουν από αυτές τις επικοινωνίες. Αυτή η πολιτική επικοινωνείται εσωτερικά και εξωτερικά, διασφαλίζοντας ότι οι συνεργάτες, οι ενδιαφερόμενοι και οι υπάλληλοι ενημερώνονται για τη δέσμευση του Ιδρύματος για την καταπολέμηση της δωροδοκίας.