Μεταπτυχιακές σπουδές

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής των Πανεπιστημίων.

Στο β’ κύκλο σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων καθορίζεται από τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό κάθε προγράμματος, στον οποίο αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και πληροφορίες για το αντίστοιχο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκαν/επανιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και του Ν.4610/2019.

Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασία με ΑΕΙ της Αλλοδαπής

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται ότι τα ιδρύματα της ημεδαπής μπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν από κοινού ή σε συνεργασία, προγράμματα σπουδών με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων τίτλων σπουδών.

Για τα προγράμματα αυτά καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες.


ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Προηγμένη μηχανική ενεργειακών συστημάτων
Advanced engineering of energy systems

https://advens.uowm.gr/

Διευθυντής
Γιαγκόπουλος Δημήτριος

Γραμματεία
Άννα Τζήκα
Τηλ.: 2461056604
Email: advens@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 4223_10-08-2022

ΦΕΚ τ.Β’ 6727_31.12.2021

ΦΕΚ τ.Β’ 3897/25-07-2022 , διόρθωση σφάλματος: ΦΕΚ τ.Β’ 4133/03-08-2022

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 3566/28-8-2020

ΦΕΚ_τ.Β’_4501_9-12-2019

Προκήρυξη για το ακαδ.έτος 2022-2023

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον
Energy investments and environment

https://enien.uowm.gr

Συνεργαζόμενα τμήματα
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών

Διευθυντής
Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Τηλ.: 2461056606 & 6943087995
Email: enien@uowm.gr

Επανίδρυση: ΦΕΚ τ.Β’ 1615/05-04-2022Διόρθωση σφάλματος: ΦΕΚ τ.Β’ 2384/16-05-2022

ΦΕΚ τ.Β’ 6751_31-12-2021

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 3169/22-06-2022

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 6643_31.12.2021

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 2238_11-6-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 4678_19-12-2019

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δ.Π.Μ.Σ. MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

http://mba-g.uowm.gr/

Συνεργαζόμενα τμήματα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διευθυντής
Ασημόπουλος Νικόλαος

Γραμματεία
Νικολάου Δημήτρης, Δήμζα Χ.
Τηλ.: 24620-6160524620-61607
Email: dnikolaou@uowm.gr, cdimza@uowm.gr

ΦΕΚ_3595-τ.Β_26-9-2019

ΦΕΚ τ.Β’ 5063_17-11-2020

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 5899_31-12-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 6634_31-12-2021

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (MBA in Management Information Systems) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μηχατρονική
MSc – Master of Science in Mechatronics

https://mechatronics.uowm.gr/

Διευθυντής
Παρίσης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Γκανάτσιου Μαργαρίτα
Τηλ.: 2461068223
Email: dmarkouli@uowm.grkparisis@uowm.gr

ΦΕΚ_3585_τ.Β_26-9-2019

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’_2994_20-7-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 6726_31.12.2021

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Συστήματα CAD/CAM και σχεδιασμός προϊόντων
Master of Science-M.Sc. in CAD/CAM Systems and Product Design

Εξειδικεύσεις: α) Συστήματα CAD/CAM (Computer Aided Design and Manufacturin systems)
και β) Σχεδιασμός προϊόντων (Product design)

https://pdsdesign.wixsite.com/msc-pds

Διευθυντής
Κακούλης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Ελισαίου Αναστασία
Τηλ.: 24610-6823924610-68155, 24610-56492
Fax: 2461-38675
Email: pds@uowm.gr

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ 4069 τ.Β’_22-9-2020

ΦΕΚ_3582-τ.Β-26-9-2019

Παράταση προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου

http://mogmat.uowm.gr/

Συνεργαζόμενα τμήματα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμαϊτζάν
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΔΜ
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΔΜ

Διευθυντής
Σίσκος Ευάγγελος

Γραμματεία
Δαρβίδου Κωνσταντίνα
Τηλ.: 24674-40004 & 24610-68145
Email: aff00260@uowm.gr, mogmat@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 995_4-3-2022

ΦΕΚ τ.Β’ 6725_31.12.2021

ΦΕΚ τ.Β’ 1449_16-4-2020

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 5426_9-12-2020

Παράταση Προκήρυξης του ΠΜΣ MOGMAT για το 2022-2023 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2022

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Δ.Π.Μ.Σ. Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
MSc in Analysis and Control of Food Products

https://food-quality.uowm.gr

Διευθύντρια ΔΠΜΣ: Καθηγήτρια Παρασκευή Μητλιάγκα

Συνεργαζόμενα τμήματα
Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων Πλοβντιβ Βουλγαρίας

Γραμματεία
Τηλ.: 2461056654, 2461068121
Email: grad-food@uowm.gr

ΦΕΚ 2572Β’26-6-2020

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 4574_16-10-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 5235_26-11-2020

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 6543_31-12-2021

ΦΕΚ τ.Β΄ 6634_31-12-2021

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες
Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services

https://msc.cs.uowm.gr/

Συνεργαζόμενο τμήμα
Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διευθυντής
Μιχάλας Άγγελος

Γραμματεία
Δώρος Γιώργος
Τηλ.: 2467040031
Email: msc-inf@uowm.gr

ΦΕΚ_3668_Β_3-10-2019

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 3532_26-8-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 4662_8-10-2021

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 6698_31-12-2021

Ανακοίνωση Προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 του Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Π.Μ.Σ. Προηγμένη Μηχανική Διεργασιών
MSc “Advanced Process Engineering”

Γραμματεία
Ευριπίδης Τσατσιάδης
Τηλ.: 2461056654

ΦΕΚ τ.Β’ 6767_31-12-2021

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Π.Μ.Σ. Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου

https://www.hydrogen.uowm.gr

Γραμματεία
Ευριπίδης Τσατσιάδης
Τηλ.: 2461056654
Email: hydrogen@uowm.gr

Προκήρυξη 2022-2023

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία
Educational Sciences: Science Environment and Technology in Educations

Συνεργαζόμενο τμήμα
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

https://www.fepms.edu.uowm.gr/

Διευθυντής
Παπαδοπούλου Πηνελόπη

Γραμματεία
Ελένη Φωτιάδου
Τηλ.: 2385055100
Email: fepms@uowm.gr

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’_3857_6-9-2018

ΦΕΚ τ.Β’_ 3050_27-7-2018

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 6542_31-12-2021

ΦΕΚ τ.Β’ 6700_31-12-2021

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Δ.Π.Μ.Σ. Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα
Public Discourse and Digital Media

Συνεργαζόμενο τμήμα
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

https://blogs.uowm.gr/pddm/

Διευθυντής
Ντίνας Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Φωτιάδου Ελένη
Τηλ.: 23850-55100
Email: efotiadou@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 934_2-3-2022

ΦΕΚ τ.Β’ 6611_31-12-2021

ΦΕΚ_4108-τ.Β-12-11-2019

Εσωτερικός Κανονισμός: 3851/τ.Β/12-11-19

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Δ.Π.Μ.Σ. Δημιουργική Γραφή
Creative Writing

Συνεργαζόμενο τμήμα
Τμήμα Κινηματογράφου Α.Π.Θ.

https://blogs.uowm.gr/dim-grafi

Διευθυντής
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Γραμματεία
Δέσποινα Βαβλιάρα
Τηλ.: 24610-56259
Email: cw@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β΄ 6706_31-12-2021

ΦΕΚ τ.Β’ 3817_9-9-2020

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’_3858_6-9-2018

ΦΕΚ_τ.Β’_3036_27-7-2018

Προκήρυξη για το ακαδ.έτος 2021-2022

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία
MSc in Education Sciences: Management and Administration in Education – Educational Leadership

https://edumal.eled.uowm.gr/

Διευθυντής
Ιορδανίδης Γεώργιος

Γραμματεία
Μελίσσας Λάζαρος
Τηλ.: 23850-55200
Email: lmelissas@uowm.gr

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’_3587_23-8-2018

ΦΕΚ τ.Β’ 2865_18-7-2018

ΦΕΚ τ.Β’ 6737_31-12-2021

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών
Science of Education: MEd in Mathematics Education

Συνεργαζόμενα τμήματα
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πα.Μακ.
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ.

https://mathmast.uowm.gr/

Διευθυντής
Λεμονίδης Χαράλαμπος

Γραμματεία
Γρηγοριάδου Σοφία
Τηλ.: 23850-55240
Email: sgrigoriadou@uowm.gr

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 3852_6-9-2018

ΦΕΚ_τ.Β’_3036_27-7-2018

ΦΕΚ τ. Β’ 6609_31-12-2021

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Education Sciences: History, Teaching History, Education Policy

Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://history.eled.uowm.gr/

Διευθυντής
Ηλιάδου Τάχου Σοφία

Γραμματεία
Βασίλη Σαχινίδη
Τηλ.: 2385055001
Email: vsachinidis@uowm.gr

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’_3835_6-9-2018

ΦΕΚ τ.Β’ 2974_24-7-2018

ΦΕΚ τ.Β’ 1762_8-5-2020_Τροποποίηση

 Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 3549_27-8-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 4578_16-10-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 6737_31-12-2021Διόρθωση σφάλματος: ΦΕΚ τ.Β’ 2570/25-05-2022

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Συνεργαζόμενο Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής γλώσσας
Educational Studies: Teaching Modern Greek Language

Διευθυντής
Κωνσταντίνος Ντίνας

Γραμματεία
Ελένη Φωτιάδου
Τηλ. 2385055100
Email: efotiadou@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 6545_31-12-2021

ΦΕΚ τ.Β’ 4307_2-10-2020

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 5429_9-12-2020

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και τη Μάθηση
Education Sciences: Teacher education in innovative approaches to teaching and learning

https://teachedumsc.uowm.gr/

Διευθυντής
Ιωάννης Θωΐδης

Γραμματεία
Λούγκας Δημήτριος
Τηλ. 2385054614, 2385055045
Email: teachedu@uowm.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης

ΦΕΚ τ.Β’ 5009_13-11-2020

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 5489_14-12-2020

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 5842_15-12-2021

ΦΕΚ τ. Β’ 6655_31-12-2021

ΦΕΚ τ.Β’ 4399_18-08-2022

ΦΕΚ τ.Β’ 4612_01-09-2022

Κανονισμός Σπουδών

Προκήρυξη ΔΠΜΣ 2022-2023

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση
Educational Studies: Evaluation in Education and Evaluation in Lifelong Learning

Διευθυντής

Γραμματεία
Τηλ.: 23850-55120, 210-2823088

ΦΕΚ τ.Β’ 2283_10-05-2022

Προκήρυξη ΠΜΣ με τίτλο “Επιστήμες της Αγωγής: Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Κατάρτιση-Επιμόρφωση” ακαδ. έτους 2022-2023

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαπολιτισμικές Σπουδές – Η ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα
Intercultural Studies – Greek as a second/foreign Language

 

Διευθυντής
Κωνσταντίνος Ντίνας

Γραμματεία

Τηλ. –
Email: –

ΦΕΚ Ίδρυσης

Τροποποίηση: ΦΕΚ τ.Β’ 4595/31-08-2022

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών
Gaming and Multimedia Application Development

 

Διευθυντής

Γραμματεία
Παναγιώτα Τερζή, Αθηνά Δούμα
Τηλ. 2385055260 & 2467440021
Email: gamedev@uowm.gr

ΦΕΚ Ίδρυσης

ΦΕΚ τ.Β’ 4423_22-08-2022

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2022-2023

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΠΜΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις»
“Human Resources Management, Communication and Leadership in Organizations/Business”

http://blogs.uowm.gr/hrmcl/

Διευθύντρια
Τριαντάρη Σωτηρία

Γραμματεία
Ευριπίδη Τσατσιάδη
Τηλ.: 2461056654
Email:  hrmcl@uowm.gr

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 6614_31-12-2021

ΦΕΚ τ.Β’ 3356_11-8-2020

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 2314_15-6-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 1148_3-4-2020

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 6708_31.12.2021

ΦΕΚ τ.Β’ 6645_31.12.2021

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική
MSc in Banking-Insurance and Finance

https://mbf.uowm.gr

Διευθυντής
Καραφόλας Συμεών

Γραμματεία
Άννα Χάτσιου
Τηλ.: 2461068153
Email: mbf@uowm.gr, mastertrapeziki@gmail.com

ΦΕΚ τ.Β’ 6705_31.12.2021

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’_4474_9-12-2019

ΦΕΚ_3716_τ.Β_8-10-2019

Προκήρυξη για το ακαδ.έτος 2021-2022

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λογιστική και Ελεγκτική
M.Sc. in Accounting and Auditing

https://mle.uowm.gr

Διευθυντής
Πιτόσκα Ηλέκτρα

Γραμματεία
Σδράκα Δήμητρα
Τηλ.: 24610-68038
Email: msaudit@uowm.gr, mscauditing@gmail.com

ΦΕΚ τ.Β’ 6705_31.12.2021

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 6647_31.12.2021

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 1448_16-4-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 4620_13-12-2019

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
E-Business and Digital Marketing

https://ebdm.uowm.gr

Διευθυντής
Ιωάννης Αντωνιάδης

Γραμματεία
Ανθή Κυρατσού, Ευριπίδης Τσατσιάδης
Τηλ. 24610-56654, 68122, 68157
Email: ebdm@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 6545_31-12-2021

ΦΕΚ τ.Β’ 6704_31-12-2021

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Εγκληματολογική Λογιστική
MSc in Forensic Accounting

Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Διευθυντής

Γραμματεία

ΦΕΚ τ.Β’ 736_25-02-2021 Τροποποίηση: ΦΕΚ τ.Β’ 4631/02-09-2022.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Δημόσια Διοίκηση
Master of Science (M.Sc) in Public Administration

Αρχική

Διευθυντής
Ασπασία Βλάχβεη

Γραμματεία
Μαρία Μπίζιου, Μαρία Βασιλείου
Τηλ.: 2467440011 – 40010
Email: mpa@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 4480_24-08-2022

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση»

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Φορολογικό και Οικονομικό Δίκαιο των Επιχειρήσεων: Ενωσιακό και Ελληνικό Πλαίσιο
MSc in Tax and Business LawEuropean and Greek framework

Διευθυντής
Ιωάννης Βελέντζας

Γραμματεία
Μαγδαληνή Κική
Τηλ.: 24610-68110
Email: mscforoslaw@uowm.gr & mscforoslaw@gmail.com

ΦΕΚ τ.Β’ 4496_25-08-2022

Πράσινη Ηγεσία, Οργανωτική Κουλτούρα και Βιώσιμη Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα
Green Leadership, organizational culture and sustainable innovative entrepreneurship

https://lcsie.uowm.gr/

Διευθυντής

Γραμματεία
Ανδρονίκη Καταραχιά
Τηλ.: 24610-68144
Email: lcsie@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 4607_01-09-2022

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Γεωπονίας

Παραγωγή, Πιστοποίηση και Διακίνηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
MSc in production, certification and distribution of plant reproductive material

https://crop-cert.uowm.gr

Διευθυντής
Λαζαρίδου Θεανώ

Γραμματεία
Χαλβατζή Ευγενία
Τηλ.: 23850-54620
Email: echalvatzi@uowm.gr, crop-cert@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 6615_31-12-2021

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 1539_22-4-2020

ΦΕΚ_τ.Β’ 4678_19-12-2019

Προκήρυξη ΠΜΣ με τίτλο Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Τμήμα Γεωπονίας

Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας (Master of Science, MSc in «Livestock and Wildlife Management»)

Διευθύντρια:
Αικατερίνη Μέλφου

Γραμματεία:
Άννα Κωνσταντινίδου
Τηλ. 2385054610
Email: lwm@uowm.gr
Web: https://lwm.uowm.gr

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΦΕΚ τ.Β’ 4025_21-9-2020.pdf

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β’ 5427_9-12-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 6615_31-12-2021

ΦΕΚ τ.Β’ 6641_31-12-2021

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου (Visual Arts and Landscape: Approaches to Natural and Urban Space)

http://val.eetf.uowm.gr/

Διευθυντής
Ζιώγας Γιάννης

Γραμματεία
Τερζή Παναγιώτα
Τηλ: +30 23850 55260
Email: pterzi@uowm.gr

Γρηγοριάδου Σοφία
Τηλ: +30 23850 55240
Email: sgrigoriadou@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 6706_31-12-2021

Εσωτερικός Κανονισμός: ΦΕΚ τ.Β 5938_31-12-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 2381_17-6-2020

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English