Μεταπτυχιακές σπουδές

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκπλήρωση της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής αποστολής των Πανεπιστημίων.

Στο β’ κύκλο σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων καθορίζεται από τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό κάθε προγράμματος, στον οποίο αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και πληροφορίες για το αντίστοιχο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκαν/επανιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και του Ν.4610/2019.

Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασία με ΑΕΙ της Αλλοδαπής

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται ότι τα ιδρύματα της ημεδαπής μπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν από κοινού ή σε συνεργασία, προγράμματα σπουδών με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων τίτλων σπουδών.

Για τα προγράμματα αυτά καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Μηχανική συγκολλήσεων & μη καταστροφικός έλεγχος
Master of Science – MSc in welding engineering and non

https://weld-ndt.uowm.gr/

Διευθυντής
Μαρόπουλος Στέργιος

Γραμματεία
Αναστασία Ελισαίου, Άννυ Λιούμπα
Τηλ.: 24610-6823924610-68155, 24610-56492
Fax: 24610-38675
Email: sec-mech@uowm.grweld-ndt@uowm.gr

ΦΕΚ_3582-τ.Β-26-9-2019

ΦΕΚ τ.Β’ 3532_26-8-2020

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Δ.Π.Μ.Σ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια
Renewable Energy Sources & Energy Management in Buildings

https://ape.uowm.gr/

Συνεργαζόμενο τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διευθυντής
Ταουσανίδης Νικόλαος

Γραμματεία
Τσιανάκα Άννα, Στεργιοπούλου Αγγελική
Τηλ.: 24610-68225
Fax: 24610-38675
Email: ape@uowm.gr

ΦΕΚ-3716_τ.Β_8-10-2019

ΦΕΚ τ.Β’ 2939_17-7-2020

Παράταση υποβολής αιτήσεων εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Προηγμένη μηχανική ενεργειακών συστημάτων
Advanced engineering of energy systems

https://advens.uowm.gr/

Διευθυντής
Γιαγκόπουλος Δημήτριος

Γραμματεία
Πουρσανίδου Μάγδα
Τηλ.: 24610-5676224610-56761
Email: advens@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 3566/28-8-2020

ΦΕΚ_τ.Β’_4501_9-12-2019

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον
Energy investments and environment

https://enien.uowm.gr

Συνεργαζόμενα τμήματα
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών

Διευθυντής
Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Τηλ.: 24610-56570
Email: enien@uowm.gr

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ΦΕΚ τ.Β’ 2238_11-6-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 4678_19-12-2019

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δ.Π.Μ.Σ. MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

http://mba-g.uowm.gr/

Συνεργαζόμενα τμήματα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διευθυντής
Ασημόπουλος Νικόλαος

Γραμματεία
Νικολάου Δημήτρης, Δήμζα Χ.
Τηλ.: 24620-6160524620-61607
Email: dnikolaou@uowm.gr, cdimza@uowm.gr

ΦΕΚ_3595-τ.Β_26-9-2019

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μηχατρονική
MSc – Master of Science in Mechatronics

https://mechatronics.uowm.gr/

Διευθυντής
Παρίσης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Μαρκουλή Δέσποινα, Γκανάτσιου Μαργαρίτα
Τηλ.: 2461-06827124610-6825424610-68292
Fax: 246138675
Email: dmarkouli@uowm.grkparisis@uowm.gr

ΦΕΚ_3585_τ.Β_26-9-2019

ΦΕΚ τ.Β’_2994_20-7-2020

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Συστήματα CAD/CAM και σχεδιασμός προϊόντων
Master of Science-M.Sc. in CAD/CAM Systems and Product Design

Εξειδικεύσεις: α) Συστήματα CAD/CAM (Computer Aided Design and Manufacturin systems)
και β) Σχεδιασμός προϊόντων (Product design)

https://pdsdesign.wixsite.com/msc-pds

Διευθυντής
Κακούλης Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Ελισαίου Αναστασία
Τηλ.: 24610-6823924610-68155, 24610-56492
Fax: 2461-38675
Email: pds@uowm.gr

ΦΕΚ 4069 τ.Β’_22-9-2020

ΦΕΚ_3582-τ.Β-26-9-2019

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου
Petroleum Oil and Gas management and transportation – MSc Mogmat

http://mogmat.uowm.gr/

Συνεργαζόμενα τμήματα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμαϊτζάν
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΔΜ
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΔΜ

Διευθυντής
Σίσκος Ευάγγελος

Γραμματεία
Δαρβίδου Κωνσταντίνα
Τηλ.: 24670-87181 (εσωτ. 2011) & 24670-87195
Fax: 24610-87063
Email: aff00260@uowm.gr, mogmat@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 1449_16-4-2020

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Δ.Π.Μ.Σ. Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

https://food-quality.uowm.gr

Διευθύντρια ΔΠΜΣ: Καθηγήτρια Παρασκευή Μητλιάγκα

Συνεργαζόμενα τμήματα
Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων Πλοβντιβ Βουλγαρίας

Γραμματεία
Τηλ.: 24610 68279
Email: grad-food@uowm.gr

ΦΕΚ 2572Β’26-6-2020

ΔΠΜΣ “Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων” – παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία
Educational Sciences: Science Environment and Technology in Educations

Συνεργαζόμενο τμήμα
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

https://www.fepms.edu.uowm.gr/

Διευθυντής
Παπαδοπούλου Πηνελόπη

Γραμματεία
Εύη Γαρυφαλογιάννη
Τηλ.: 23850-55037
Email: fepms@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’_3857_6-9-2018

ΦΕΚ τ.Β’_ 3050_27-7-2018

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Δ.Π.Μ.Σ. Δημόσιος λόγος και Ψηφιακά μέσα
Public Discourse and Digital Media

Συνεργαζόμενο τμήμα
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

https://blogs.uowm.gr/pddm/

Διευθυντής
Ντίνας Κωνσταντίνος

Γραμματεία
Γρηγοριάδου Σοφία
Τηλ.: 23850-55240
Email: sgrigoriadou@uowm.gr

ΦΕΚ_4108-τ.Β-12-11-2019

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Δ.Π.Μ.Σ. Δημιουργική Γραφή

Συνεργαζόμενο τμήμα
Τμήμα Κινηματογράφου Α.Π.Θ.

https://blogs.uowm.gr/dim-grafi

Διευθυντής
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος

Γραμματεία
Ευριπίδης Τσατσιάδης
Τηλ.: 24610-56654
Email: etsatsiadis@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 3817_9-9-2020

ΦΕΚ τ.Β’_3858_6-9-2018

ΦΕΚ_τ.Β’_3036_27-7-2018

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες

https://masteredu.eled.uowm.gr/

Διευθυντής
Γρίβα Ελένη

Γραμματεία
Μελίσσας Λάζαρος
Τηλ.: 23850-5511123850-55200
Email: lmelissas@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’_1754_17-5-2018Τροποποίηση ΦΕΚ_1131_τ.Β’_05-04-2019

ΦΕΚ Τροποποίησης κανονισμού_1886_τ.Β’_28-5-2019

ΦΕΚ τ.Β’ 2351_20-6-2018

ΦΕΚ_1131_t.B_05-04-2019

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία

https://edumal.eled.uowm.gr/

Διευθυντής
Ιορδανίδης Γεώργιος

Γραμματεία
Μελίσσας Λάζαρος
Τηλ.: 23850-55111, 23850-55200
Email: lmelissas@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’_3587_23-8-2018

ΦΕΚ τ.Β’ 2865_18-7-2018

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών

Συνεργαζόμενα τμήματα
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πα.Μακ.
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Α.Π.Θ.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Θ.

https://mathmast.uowm.gr/

Διευθυντής
Λεμονίδης Χαράλαμπος

Γραμματεία
Γρηγοριάδου Σοφία
Τηλ.: 23850-55240
Email: sgrigoriadou@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 3852_6-9-2018_Εσωτερικός Κανονισμός

ΦΕΚ_τ.Β’_3036_27-7-2018

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://history.eled.uowm.gr/

Διευθυντής
Ηλιάδου Τάχου Σοφία

Γραμματεία
Μελίσσας Λάζαρος
Τηλ.: 23850-55111, 23850-55200
Email: lmelissas@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’_3835_6-9-2018_Εσωτερικός Κανονισμός

ΦΕΚ τ.Β’ 2974_24-7-2018

ΦΕΚ τ.Β’ 1762_8-5-2020_Τροποποίηση

ΦΕΚ τ.Β’ 3549_27-8-2020

*Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ανέστειλε τη λειτουργία του

Προκήρυξη ακαδημαίκού έτους 2020-2021

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Πληροφορικής

Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες
Master of Science (MSc) in Modern Information Technologies and Services

https://msc.cs.uowm.gr/

Συνεργαζόμενο τμήμα
Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Διευθυντής
Μιχάλας Άγγελος

Γραμματεία
Δώρος Γιώργος
Τηλ.: 24670-8718224670-87062
Email: msc-inf@teiwm.gr

ΦΕΚ_3668_Β_3-10-2019

ΦΕΚ τ.Β’ 3532_26-8-2020

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

ΠΜΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία»
“Human Resources Management, Communication and Leadership”

http://blogs.uowm.gr/hrmcl/

Διευθύντρια
Τριαντάρη Σωτηρία

Γραμματεία
Αποστολίδου Ελισάβετ
Τηλ.: 24610-68157, 24610-68221
Email:  hrmcl@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 3356_11-8-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 2314_15-6-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 1148_3-4-2020

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική

https://mbf.uowm.gr

Διευθυντής
Καραφόλας Συμεών

Γραμματεία
Παπαδοπούλου Μαρία
Τηλ.: 24610-6815324610-6820424610-68222
Email: mbf@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’_4474_9-12-2019

ΦΕΚ_3716_τ.Β_8-10-2019

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λογιστική και Ελεγκτική

https://mle.uowm.gr

Διευθυντής
Πιτόσκα Ηλέκτρα

Γραμματεία
Σδράκα Δήμητρα
Τηλ.: 24610-68038
Email: msaudit@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 1448_16-4-2020

ΦΕΚ τ.Β’ 4620_13-12-2019

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Γεωπονίας

Παραγωγή, Πιστοποίηση και Διακίνηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού

https://crop-cert.uowm.gr

Διευθυντής
Λαζαρίδου Θεανώ

Γραμματεία
Χαλβατζή Ευγενία
Τηλ.: 23850-54620
Email: echalvatzi@uowm.gr, crop-cert@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 1539_22-4-2020

ΦΕΚ_τ.Β’ 4678_19-12-2019

Τμήμα Γεωπονίας

Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας (Master of Science, MSc in «Livestock and Wildlife Management»)

ΦΕΚ τ.Β’ 4025_21-9-2020.pdf

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου (Visual Arts and Landscape: Approaches to Natural and Urban Space)

http://val.eetf.uowm.gr/

Διευθυντής
Ζιώγας Γιάννης

Γραμματεία
Τερζή Παναγιώτα
Τηλ: +30 23850 55260
Email: pterzi@uowm.gr

Γρηγοριάδου Σοφία
Τηλ: +30 23850 55240
Email: sgrigoriadou@uowm.gr

ΦΕΚ τ.Β’ 2381_17-6-2020

Παράταση υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English