• Επικοινωνία και συνεργασία σε ενδοτμηματικό και σε διατμηματικό επίπεδο
 • Ενημέρωση, ταξινόμηση και εφαρμογή νομικού πλαισίου και κανόνων δημοσιότητας.
 • Παραλαβή αιτημάτων προμηθειών, έλεγχος και προ-παρασκευαστικές ενέργειες
 • Οργάνωση, συντονισμό και παρακολούθηση απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για την υλοποίηση των διαδικασιών προμήθειας
 • Τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων
 • Επικοινωνία με προμηθευτές
 • Συνεργασία και προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης
 • Παρακολούθηση και διαχείριση εγγυητικών επιστολών
 • Αναρτήσεις αποφάσεων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Διοικητική υποστήριξη διαγωνιστικών διαδικασιών
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους για την υλοποίηση των διαδικασιών στο πλαίσιο των απαραίτητων αγορών και προμηθειών των έργων τους
 • Εισαγωγή δεδομένων και στοιχείων προμηθειών-αγορών, στο πλαίσιο του θεσμικού πλαισίου, στα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα και πλατφόρμες
 • Κατάρτιση και παρακολούθηση συμβάσεων προμηθευτών και αγορών