Η Διεύθυνση Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας έχει την ευθύνη για την εφαρμογή και την αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα Ασφάλειας και Προστασίας εντός των χώρων του Ιδρύματος, με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών δραστηριοτήτων. Υποστηρίζει τον Πρύτανη σε θέματα Ασφάλειας και Προστασίας, όπως επίσης και την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Επιπροσθέτως έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των τμημάτων της, ώστε να είναι μεθοδικότερο και πιο αποτελεσματικό το έργο που παράγεται από αυτές.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Γεώργιος Καρυπίδης
Τηλέφωνο: 2461056230
Email: gkarypidis@uowm.gr

Στελέχωση

Κωνσταντίνος Βακουφτσής
Τηλέφωνο: 2461056233
Email: kvakouftsis@uowm.gr


ΤΜΗΜΑΤΑ