Η Γραμματεία Συγκλήτου υποστηρίζει διοικητικά και γραμματειακά τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο.

Ιδίως μεριμνά για:

α) την κατάρτιση, έγκριση και κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στα μέλη των συλλογικών οργάνων και την αποστολή της πρόσκλησης στα μέλη του αντιστοίχου συλλογικού οργάνου,

β) την έκδοση των αποφάσεων της Συγκλήτου ή των αποσπασμάτων πρακτικών και την κοινοποίηση αυτών στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες,

γ) την τήρηση αρχείου πρακτικών και την έκδοση αντιγράφων αυτών

και ε) κάθε άλλο θέμα που αφορά την εύρυθμη λειτουργία του αντιστοίχου συλλογικού οργάνου.

Δέσποινα Βαβλιάρα, Προϊσταμένη
senate@uowm.gr, dvavliara@uowm.gr τηλ.: 2461056207

Παρασκευή Ρούσσου
senate@uowm.gr, proussou@uowm.gr τηλ.: 2461056208

Αφροδίτη Σουλίδου
senate@uowm.gr, aff00525@uowm.gr τηλ.: 2461056209