Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Η εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου στην πόλη της Κοζάνης,
 • Η προστασία του προσωπικού και των φοιτητών του Πανεπιστημίου και η φύλαξη των υποδομών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου στην πόλη της Κοζάνης,
 • Η εφαρμογή του συστήματος Ελεγχόμενης Πρόσβασης,
 • Η στελέχωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων,
 • Ο σχεδιασμός δράσεων και η υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου στην πόλη της Κοζάνης,
 • Η υποστήριξη του Πρύτανη σε θέματα Ασφάλειας και Προστασίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,
 • Ο σχεδιασμός προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων,
 • Η τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Πανεπιστημίου στην πόλη της Κοζάνης,
 • Η εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας,
 • Η εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας, ειδοποίησης και διαφυγής ατόμων με αναπηρία από τους χώρους του Πανεπιστημίου στην πόλη της Κοζάνης σε έκτακτες καταστάσεις.
 • Η προμήθεια και ο έλεγχος των μέσων ατομικής προστασίας, σε περιπτώσεις υγειονομικής κρίσης.
 • Η διενέργεια απολυμάνσεων, απεντομώσεων και συναφείς διαδικασίες.
 • Η μέριμνα για την ισχύ των συμβάσεων του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας και, ενημέρωση των αρμόδιων εσωτερικών υπηρεσιών, για την ανανέωση αυτών.
 • Η καταγραφή απολεσθέντων αντικειμένων και υλικών, καταστροφών στις υποδομές, περιπτώσεων φθορών και κλοπών και ενημέρωση των αρμόδιων εσωτερικών υπηρεσιών.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση του τομέα της καθαριότητας των χώρων του Ιδρύματος.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος: Γεώργιος Καρυπίδης
Τηλέφωνο: 2461056230
Email: gkarypidis@uowm.gr

Στελέχωση

Ευστάθιος Μουρατίδης
Τηλέφωνο: 2461056232
Email: emouratidis@uowm.gr

Λιάκου Αγγελική
Email: aliakou@uowm.gr