Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

Η ανάπτυξη επιστημονικών συλλογών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για όλα τα Τμήματα του παραρτήματος στην Καστοριά, καθώς και τη συντήρηση και αρχειοθέτηση του υλικού της.

Η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία, τεκμηρίωση βάση διεθνών, κοινά αποδεκτών, προτύπων και η  εισαγωγή, διόρθωση και ποιοτικός έλεγχο των εγγραφών στον ηλεκτρονικό κατάλογο δημόσιας πρόσβασης (OPAC).

Η οργάνωση και ταξιθέτηση της έντυπης συλλογής και ο καθορισμός των απαιτήσεων των διεπαφών ηλεκτρονικής πρόσβασης στη συλλογή περιοδικών και βάσεων δεδομένων.

Η οργάνωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών δανεισμού και η  εγγραφή νέων χρηστών.

Ο διαδανεισμός τεκμηρίων μονογραφιών και άρθρων περιοδικών εκδόσεων από άλλες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η  ανάπτυξη ψηφιακής συλλογής προσβάσιμης σε εντυπο-ανάπηρους χρήστες της ακαδημαϊκής κοινότητας και η εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) για εξατομικευμένη πληροφοριακή υποστήριξη

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση εκπαίδευσης  χρηστών (οργάνωση και  διεξαγωγή δια ζώσης &  on line σεμιναρίων εκπαίδευσης).

Ο εμπλουτισμός και η διαχείριση της συλλογής του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (Institutional Repository) και η λειτουργία και διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος Αποθετηρίου Ερευνητικών Δεδομένων (Research Data Repository) του Ιδρύματος.

Η διαχείριση Βιβλίων ΕΥΔΟΞΟΥ.

Προϊστάμενος Τμήματος :
Μπούρτσος Αθανάσιος
Τηλ.: 246744008 (εσωτ. 3006)
e-mail: abourtsos@uowm.gr

Στελέχωση

Κωνσταντίνου Βάγια
Τηλ: 246744008  (εσωτ. 3006)
email: ekayiava@uowm.gr

Ιστοσελίδα: https://library.uowm.gr/