Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Π.Δ.Μ., συστήθηκε με την υπ’ αριθμό απόφαση της Συγκλήτου 111/24.04.2020 με σκοπό την προαγωγή της ισότιμης αντιμετώπισης των φύλων. Η επιτροπή υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.