Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, η αναγνώριση εκκαθάριση και πληρωμή όλων γενικά των δαπανών του Ιδρύματος (τακτικού προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων).
 • Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και η απόδοσή τους.
 • Η απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων.
 • Η σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες αρχές (και Τμήματα) απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση δαπανών. Η αρχειοθέτηση ενταλμάτων και παραστατικών στοιχείων. Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής. Η λειτουργία Ταμείου.
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων, κρατήσεων, φόρου -χαρτοσήμου.
 • Η μέριμνα για είσπραξη των εσόδων του Πανεπιστημίου και η έκδοση των σχετικών παραστατικών.
 • Η τήρηση όλων των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και στοιχείων.
 • Η ευθύνη για την διαφύλαξη των πρωτοτύπων παραστατικών στοιχείων των λογιστικών πράξεων και παντός σχετικού εγγράφου στοιχείου και στελέχους για κάθε έκδοση πράξεων περικοπής αποδοχών. Η απόδοση «υπέρ τρίτων» κρατήσεων. Η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.
 • Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού Μισθοδοσίας και μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή του για έγκριση.
 • Η παροχή βεβαιώσεων σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για έγκριση διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων και προαγωγών του κάθε είδους προσωπικού του Πανεπιστημίου.
 • Η αγορά και επικόλληση στα βιβλιάρια των μισθών, των ενσήμων του ΙΚΑ και των λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Προϊστάμενη: Καπρίνη Ελισάβετ
Τηλ.: 24610 56467 (εσωτ. 6467)
email: vkaprini@uowm.gr

Στελέχωση:

Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Τηλ: 24610 56468 (εσωτ. 6468)
email: kpapathanasiou@uowm.gr

Τσιάτσου Ευθυμία
Τηλ: 24610 56465 (εσωτ. 6465)
email: etsiatsiou@uowm.gr

Τσανακτσίδης Ηρακλής
Τηλ: 2461056466 (εσωτ. 6466)
email: aff00572@uowm.gr