Πρόγραμμα / Πηγή Χρηματοδότησης Προϋπολογισμός (€)
Erasmus+ 1.295.433
Horizon 2020 / 7th Framework Programme (FP7) 1.185.113
Interreg Europe / CBC / IPA /MED κ.λ.π 2.809.047
Life 224.905
ΕΣΠΑ 2014-2020 6.546.395
ΕΛΙΔΕΚ 274.500
Ιδιώτες 562.764
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 106.410
ΕΛΚΕ / Επιτροπή Ερευνών Π.Δ.Μ. 3.033.663
Προγραμματικές Συμβάσεις με φορείς Δημοσίου 106.746

Περισσότερα για τα παλιά και καινούρια προγράμματα έρευνας και καινοτομίας μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο https://rc.uowm.gr/?cat=52