Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Η επίβλεψη, ο έλεγχος και ο συντονισμός εκτέλεσης των έργων και της διενέργειας προμηθειών.
  • Η σύνταξη και ο έλεγχος επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων, νέων τιμών μονάδας, λογαριασμών, συγκριτικών πινάκων, πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής, αφανών εργασιών, ως και η μέριμνα για την έγκριση τους.
  • Ο έλεγχος της ποιότητας και της αναλογίας των υλικών ως και της ποιότητας κατασκευών.
  • Η τήρηση αρχείου εκ τελεσθέντων έργων.
  • Η συνεχής επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συστατικών τους ως και η εισήγηση για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων συντήρησης.
  • Η επίβλεψη της λειτουργίας και των εργασιών συντήρησης των γενικών εγκαταστάσεων, ιδίως δε των ανελκυστήρων, κλιματιστικών εγκαταστάσεων, λεβητοστασίων, αντλιοστασίων, ηλεκτρικών δικτύων, υποσταθμών, τηλεφωνικών κέντρων, δικτύων ύδρευσης και η τήρησης των σχετικών μητρώων λειτουργίας.
  • Η μέριμνα για την ετοιμότητα και λειτουργία των μέσων ασφάλειας, πυρασφάλειας των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και δικτύων του Πανεπιστημίου.
  • Η λειτουργία αποθήκης ανταλλακτικών και υλικών για τις ανάγκες των εργασιών συντήρησης και η σύνταξη σε τακτά χρονικά διαστήματα πρωτοκόλλου για την ανάλωση των υλικών που διατίθενται.
  • Ο ορισμός συντηρητή για κάθε κτίριο ή ομάδα κτιρίων, ο οποίος έχει την ευθύνη για την επιθεώρηση της λειτουργίας και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.
  • Η μέριμνα για την συντήρηση, καθαρισμό και ευπρεπισμό των χώρων πρασίνου και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Προϊστάμενος Τμήματος: Σαπαλίδης Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο: 2461056360

E-mail: ksapalidis@uowm.gr

Βακουφτσής Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο: 2461056362

E-mail:  kvakouftsis@uowm.gr

Μικρού Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2461056364

E-mail: imikrou@uowm.gr

Λάλος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 2461056363

E-mail:  glalos@uowm.gr

Παδάνογλου Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο: 2461056364

E-mail: kpadanoglou@uowm.gr

Υποστήριξη:

Νατσαρίδου Κυριακή

Τηλέφωνο: 2461056368

E-mail: aff00619@uowm.gr

Φλώρινα

Κουτσή Βασιλική

Τηλέφωνο:2385054613

E-mail: vkoutsi@uowm.gr

Γερμανίδης Παύλος

Τηλέφωνο: 2385055231

E-mail:  pgermanidis@uowm.gr

Γάστης Ιωάννης (igastis@uowm.gr)

Τηλέφωνο: 2385055055

Κωτσόπουλος Πέτρος (pkotsopoulos@uowm.gr)

Τηλέφωνο: 23854633-634

Σαπουντζής Αθανάσιος (asapountzis@uowm.gr)

Τηλέφωνο: 2385054617

Φωτεινός Ιωάννης (ifoteinos@uowm.gr)

Τηλέφωνο: 2385055055

Καστοριά

Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος

Τηλέφωνο: 2467440056

E-mail:  kraptopoulos@uowm.gr


Υπηρεσία Αναγγελίας Βλαβών: https://service.uowm.gr

Email Τμήματος: technical@uowm.gr