Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Η επίβλεψη, ο έλεγχος και ο συντονισμός εκτέλεσης των έργων και της διενέργειας προμηθειών.
  • Η σύνταξη και ο έλεγχος επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων, νέων τιμών μονάδας, λογαριασμών, συγκριτικών πινάκων, πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής, αφανών εργασιών, ως και η μέριμνα για την έγκριση τους.
  • Ο έλεγχος της ποιότητας και της αναλογίας των υλικών ως και της ποιότητας κατασκευών.
  • Η τήρηση αρχείου εκ τελεσθέντων έργων.
  • Η συνεχής επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συστατικών τους ως και η εισήγηση για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων συντήρησης.
  • Η επίβλεψη της λειτουργίας και των εργασιών συντήρησης των γενικών εγκαταστάσεων, ιδίως δε των ανελκυστήρων, κλιματιστικών εγκαταστάσεων, λεβητοστασίων, αντλιοστασίων, ηλεκτρικών δικτύων, υποσταθμών, τηλεφωνικών κέντρων, δικτύων ύδρευσης και η τήρησης των σχετικών μητρώων λειτουργίας.
  • Η μέριμνα για την ετοιμότητα και λειτουργία των μέσων ασφάλειας, πυρασφάλειας των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και δικτύων του Πανεπιστημίου.
  • Η λειτουργία αποθήκης ανταλλακτικών και υλικών για τις ανάγκες των εργασιών συντήρησης και η σύνταξη σε τακτά χρονικά διαστήματα πρωτοκόλλου για την ανάλωση των υλικών που διατίθενται.
  • Ο ορισμός συντηρητή για κάθε κτίριο ή ομάδα κτιρίων, ο οποίος έχει την ευθύνη για την επιθεώρηση της λειτουργίας και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.
  • Η μέριμνα για την συντήρηση, καθαρισμό και ευπρεπισμό των χώρων πρασίνου και των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Προϊστάμενος Τμήματος: Σαπαλίδης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 2461056360
E-mail: ksapalidis@uowm.gr

Στελέχωση:

Μικρού Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2461056364
E-mail: imikrou@uowm.gr

Παδάνογλου Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 2461056364
E-mail: kpadanoglou@uowm.gr

Φλώρινα

Κουτσή Βασιλική
Τηλέφωνο:2385055230
E-mail: vkoutsi@uowm.gr

Γερμανίδης Παύλος
Τηλέφωνο: 2385055231
E-mail:  pgermanidis@uowm.gr

Γάστης Ιωάννης
E-mail: igastis@uowm.gr
Τηλέφωνο: 2385055055

Σαπουντζής Αθανάσιος
E-mail: asapountzis@uowm.gr
Τηλέφωνο: 2385054617

Φωτεινός Ιωάννης
E-mail: ifoteinos@uowm.gr
Τηλέφωνο: 2385055055

Καστοριά

Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 2467440056
E-mail:  kraptopoulos@uowm.gr


Υπηρεσία Αναγγελίας Βλαβών: https://service.uowm.gr

Email Τμήματος: technical@uowm.gr