Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού.
 • Έλεγχος πληρότητας όλων των δικαιολογητικών και δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού.
 • Παρακολούθηση των πιστώσεων σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο.
 • Εκκαθάριση και καταχώρηση των παραστατικών δαπανών (τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, λογαριασμών ΔΕΚΟ, κ.λ.π.) του τακτικού προϋπολογισμού στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 • Καταχώρηση παγίων περιουσιακών στοιχείων στο μητρώο παγίων.
 • Έλεγχος και καταχώρηση Τραπεζικών Λογαριασμών, εκχωρήσεων απαιτήσεων και αρχειοθέτηση αυτών.
 • Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής (εσωτερικού- εξωτερικού).
 • Εκκαθάριση και παρακολούθηση των αποδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και προώθηση αυτών, στην υπηρεσία του Επιτρόπου για καταστατικό έλεγχο.
 • Ηλεκτρονική τήρηση αρχείου υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ενημέρωση του.
 • Αρχειοθέτηση και διασφάλιση του αρχείου των ενταλμάτων προπληρωμής, της Υπηρεσίας Επιτρόπου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και απαλλαγή του υπολόγου.
 • Συλλογή στοιχείων από το αρχείο για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων καταστάσεων.
 • Σύνταξη υπηρεσιακών εγγράφων, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και τήρηση βιβλίου διεκπεραίωσης.
 • Μέριμνα για εκτύπωση και ψηφιακή ανάρτηση των διαφόρων τύπων.

Προϊστάμενη: Λίτσιου Πελαγία
Τηλ.: 24610 56464 (εσωτ. 6464)
email: plitsiou@uowm.gr

Στελέχωση:
Τσαφής Δημήτριος
Τηλ.: 24610 56463 (εσωτ. 6463)
email: dtsafis@uowm.gr