• Επικοινωνία και συνεργασία σε ενδοτμηματικό και σε διατμηματικό επίπεδο
  • Παρακολούθηση προσκλήσεων και σχετικών εκδηλώσεων
  • Επικοινωνία με φορείς χρηματοδότησης
  • Ενημέρωση ακαδημαϊκής κοινότητας για επικείμενες προσκλήσεις
  • Προετοιμασία και Υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων
  • Τήρηση αρχείου προτάσεων και στατιστικών στοιχείων