Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Η παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των γενικών διοικητικών θεμάτων που λόγω της φύσης τους δεν μπορούν να υπαχθούν σε κάποιο άλλο Τμήμα
  • Η μέριμνα για την δημιουργία σχεδίων εγγράφων και η αναπαραγωγή των εγγράφων.
  • Η διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών σε θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο
  • Ο έλεγχος των ΦΕΚ και η ενημέρωση των Τμημάτων και Σχολών
  • Ο έλεγχος των στοιχείων για την έκδοση και παράδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας για το προσωπικό όλων των κατηγοριών.
  • Παρακολουθεί και επικαιροποιεί τον ιστότοπο για διοικητικά θέματα.

Προϊσταμένη Τμήματος : Λιάκου Μαρία

Στελέχωση
Λογοθέτη Γεωργία, τηλ.: 2461056307
Γαρυφαλλιά Τοπτζή, τηλ.:2461056308
Αλεξία Λυκοστράτη τηλ.:2461056306

Ηλεκτρονική επικοινωνία: ac@uowm.gr