Η επιτροπή αθλητισμού συστήθηκε υπ’ αριθμό απόφαση 17/23.04.2020, με σκοπό την προαγωγή του αθλητικού πνεύματος στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η επιτροπή υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στο τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.