Το Σωματείο με την επωνυμία «Δίκτυο Αποφοίτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» έχει σκοπό μεταξύ των άλλων:

Την παρακολούθηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Τη σύσφιξη των σχέσεων των αποφοίτων μεταξύ τους και με το Π.Δ.Μ.

Τη διασύνδεση των αποφοίτων με τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς φορείς.

Τη γενικότερη επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική υποστήριξη των αποφοίτων (πχ ευκαιρίες για προγράμματα δια βίου μάθησης, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και μεταπτυχιακά κτλ.).

Την πρόσβαση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Το Δίκτυο υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στο τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας, στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.