Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη παροχή ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας, ως εκ τούτου στο θεσμικό του πλαίσιο για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχει εισαγάγει την ποιότητα και την αριστεία σε θεμέλιο δομικό της στοιχείο.  Ειδικότερα, στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Δ.Μ. προβλέπεται ότι η ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας πραγματοποιείται με την εκπόνηση τουλάχιστον μιας δημοσίευση σε έγκριτο, διεθνές περιοδικό, που να ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).  

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνας: 

  • Χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος. 
  • Έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος με δικαίωμα δανεισμού, στα εργαστήρια και στον εξοπλισμό του Τμήματος, καθώς και σε όποια συμπληρωματική παροχή το Τμήμα κρίνει απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έρευνας. 
  • Δύνανται να αιτούνται χρηματοδότησης ή υποτροφίας αναφορικά με δράσεις που προβλέπονται βάσει αποφάσεων του Τμήματος ή της Σχολής ή του Πανεπιστημίου, όπως λόγου χάρη μερική χρηματοδότηση ανακοινώσεων σε αναγνωρισμένα διεθνή ανταγωνιστικά συνέδρια. 
  • Δύνανται να μετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού ‘’Επιβραβεύσεις και Αριστεία’’ για το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπως καθορίζονται από τον Κανονισμό για την Επιβράβευση της Έρευνας και της Αριστείας. 

Επιπλέον, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία ενσωματώνεται στον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος, θεσπίζεται διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της μεταδιδακτορικής έρευνας.