Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Συγκρότηση, λειτουργία και γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου
  • Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις διαδικασίες εκλογής και ανάδειξης των ατομικών και συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου
  • Έκδοση των πράξεων για την συγκρότηση των πάσης φύσεως επιτροπών και ομάδων εργασίας

Στελέχωση
Λιάνα Μαρία, Προϊσταμένη Τμήματος: 24610-56324
Δεληζήση Ιωάννα, Στελέχωση: 24610-56325
Ηλεκτρονική επικοινωνία: dbc@uowm.gr