Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Συγκρότηση, λειτουργία και γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου
  • Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις διαδικασίες εκλογής και ανάδειξης των ατομικών και συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου
  • Έκδοση των πράξεων για την συγκρότηση των πάσης φύσεως επιτροπών και ομάδων εργασίας

Προϊσταμένη Τμήματος : Δελνιώτου Μαρία, τηλ.: 2461068024
Στελέχωση : Δεληζήση Ιωάννα, τηλ. : 2461068025
Ηλεκτρονική επικοινωνία: dbc@uowm.gr