Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας έχει την ευθύνη για την εύρυθμη, αποτελεσματική, σύννομη και σύμφωνη με τις προτεραιότητες και
τους στόχους του Ιδρύματος όπως καθορίζονται από τα Όργανα Διοίκησης του, υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των Σχολών του Ιδρύματος και τη λειτουργία των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας.

Σκοπός της Διεύθυνσης είναι:

  • Η παρακολούθηση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών ώστε να είναι σύγχρονα και ελκυστικά, σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους του Ιδρύματος.
  • Η υποστήριξη στην αποτελεσματική και απρόσκοπτη υλοποίηση των Προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) μέσω του συντονισμού και της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης και υποστήριξης των Γραμματειών των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος.
  • Η Υποστήριξη για την καλύτερη διαβίωση, διαμονή και εξυπηρέτηση των φοιτητών του Ιδρύματος ώστε να παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
    των σπουδών τους απερίσπαστα.

Προϊστάμενος: Σιδέρης Σπύρος
Τηλέφωνο: 2461056299
E-mail: ssideris@uowm.gr


ΤΜΗΜΑΤΑ