Το Π.Δ.Μ. διαθέτει θεσμοθετημένα ερευνητικά και εκπαιδευτικά Εργαστήρια στα οποία  αναπτύσσεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο, με σκοπό την υποστήριξη της έρευνας και της διδασκαλίας μέσω της διαμόρφωσης ερευνητικών προτάσεων, αλλά και της ανάθεσης και υλοποίησης ερευνητικών έργων. Τα εν λόγω Εργαστήρια ανήκουν είτε σε συγκεκριμένα Τμήματα είτε σε συγκεκριμένες Σχολές και κατανέμονται ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Διατμηματικό (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Χημικών Μηχανικών)

 • Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων – ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory – AWMA Lab: ΦΕΚ τ.Β’ 1517_22-4-2020

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

 • Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας: ΦΕΚ_3718_8-10-2019

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

 • Εργαστήριο Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας: ΦΕΚ 99_Α_29-4-2003
 • Εργαστήριο παίδων και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες: Ανίχνευση, αξιολόγηση, παρέμβαση-ΑΝΑΞΠΑ-ΑΜΕΑ”: ΦΕΚ 2626/τ.Β’/28-06-2019
 • Εργαστήριο Διά Βίου Εκπαίδευση-Κοινωνική Πολιτική (ΣΚΑΕΠ): ΦΕΚ τ.Β΄ 5040_1-11-2021

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 Εργαστήρια που υπάγονται στη Σχολή

 • Εργαστήριο Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών – ΠαιΜεΚΕΠ (Laboratory of Pedagogical Studies and Innovative Educational Practices – PeStInEP): ΦΕΚ 181_Α_7-8-2001
 • Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής – ΜΑ.ΦΥ.ΖΩ. (Nature and Life Mathematics – MathsLife): ΦΕΚ_2688-t.B’_2-7-2019
 • Εργαστήριο Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και την Αειφορία – Ε.Ε.Φ.Ε.Α. (Laboratory of Science and Sustainability Education – S.S.E.): ΦΕΚ_2688-t.B’_2-7-2019
 • Εργαστήριο Εικαστικών τεχνών – ΕΕΤ (Visual Arts Laboratory – VAL): ΦΕΚ_2624 τ.Β.28-06-19
 • Εργαστήριο Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση – ΔηΚαιΤΕ (Creativity, Innovation and Technology in Education – CrInTE): ΦΕΚ 2626/τ.Β’/28-06-2019
 • Κοινωνικές και Μεταναστευτικές Σπουδές (Social and Migration Studies): ΦΕΚ τ.Β’_218_3-2-2020
 • Εργαστήριο Αγωγής για το Βιβλίο με τίτλο “Βιβλιολόγειον”: ΦΕΚ 275_Α_15-11-2002
 • Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης (Laboratory of Cognitive Science): ΦΕΚ τ.Β’ 1891_24-03-2023

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 • Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού και Οικονομικού Δικαίου και Εφαρμογών Φορολογίας, Λογιστικής και Ελεγκτικής: ΦΕΚ_3894_B_24-10-2019ΦΕΚ 1775/τ.Β’/29-4-2021
 • Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ηθική και Δεοντολογία και Διπλωματία: ΦΕΚ τ.Β’ 1266_1-4-2021
 • Εργαστήριο Διεθνών και Ελληνικών Προτύπων – Οικονομικής – και Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Ιδιωτικών και Δημοσίων Επιχειρήσεων: ΦΕΚ τ.Β’ 2407_07-06-2021

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων


Σχολή Θετικών Επιστημών

Πληροφορικής

 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων: ΦΕΚ τ.Β’ 1921_19-5-2020
 • Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών – Μικροελεγκτών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής: ΦΕΚ τ.Β’ 2222_11-6-2020
 • Εργαστήριο Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, Επεξεργασίας Δεδομένων και Σημάτων: ΦΕΚ τ.Β’ 1921_19-5-2020

Σχολή Επιστημών Υγείας

Μαιευτικής

 • Εργαστήριο Βιοστατιστικής και Μεθοδολογίας Βιοϊατρικής Έρευνας: ΦΕΚ τ.Β 3884_20-08-2021