Το Π.Δ.Μ. διαθέτει θεσμοθετημένα ερευνητικά και εκπαιδευτικά Εργαστήρια στα οποία  αναπτύσσεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο, με σκοπό την υποστήριξη της έρευνας και της διδασκαλίας μέσω της διαμόρφωσης ερευνητικών προτάσεων, αλλά και της ανάθεσης και υλοποίησης ερευνητικών έργων. Τα εν λόγω Εργαστήρια ανήκουν είτε σε συγκεκριμένα Τμήματα είτε σε συγκεκριμένες Σχολές και κατανέμονται ως εξής:

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 • Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ψηφιακής Υγείας (Laboratory of Biomedical Technology and Digital Health)
 • Ευφυών Συστημάτων & Βελτιστοποίησης (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)
 • Εφαρμοσμένου και Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)
 • Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Εφαρμογές (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)
 • Ρομποτικής, Ενσωματωμένων και Ολοκληρωμένων Συστημάτων (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

 • Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (Airlab)

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

 • Υπολογιστικού Σχεδιασμού και Ψηφιακής Κατασκευαστικής (Computational Design and Digital Fabrication Laboratory – CODE+Lab)
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

 • Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής
 • Μηχανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου
 • Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών (Laboratory of Vibrations and Machine Dynamics)
 • Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας & Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας
 • Μηχανικής Ενεργειακών Συστημάτων και Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών
 • Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων (LMS)
 • Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα (MORSELAB)

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

 • Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης (L.A.F.E.C.)
 • Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (Ε.Π.Τ.)
 • Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ-ΕΥΑ)

Διατμηματικό (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Χημικών Μηχανικών)

 • Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων – ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory – AWMA Lab (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)

 

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

 • Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

 • Μελέτης της Γλώσσας και των Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας
 • Παίδων και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες: Ανίχνευση, αξιολόγηση, παρέμβαση (ΑΝΑΞΠΑ-ΑΜΕΑ)

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • Τοπικής Ιστορίας

 Εργαστήρια που υπάγονται στη Σχολή

 • Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών – ΠαιΜεΚΕΠ (Laboratory of Pedagogical Studies and Innovative Educational Practices – PeStInEP)
 • Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής – ΜΑ.ΦΥ.ΖΩ. (Nature and Life Mathematics – MathsLife)
 • Εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και την Αειφορία – Ε.Ε.Φ.Ε.Α. (Laboratory of Science and Sustainability Education – S.S.E.)
 • Εικαστικών τεχνών – ΕΕΤ (Visual Arts Laboratory – VAL)
 • Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση – ΔηΚαιΤΕ (Creativity, Innovation and Technology in Education – CrInTE)
 • Κοινωνικές και Μεταναστευτικές Σπουδές (Social and Migration Studies)
 • Αγωγής για το Βιβλίο: “Βιβλιολογείον”

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

 • Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (Ε.Β.Α.Α.Χ.) «Laboratory of Sustainable Development of Rural Areas – (L.S.D.R.A.) (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)
 • Διαχείρισης Τεχνολογίας – Management of Technology Research Lab – MATER (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 • Επικοινωνία στη Διοίκηση και Τεχνολογία

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 • Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών και Ερευνών (Εοκμε)
 • Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 • Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού και Οικονομικού Δικαίου και Εφαρμογών Φορολογίας, Λογιστικής και Ελεγκτικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • Εφαρμοσμένων Οικονομικών (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)

 

Σχολή Θετικών Επιστημών

Πληροφορικής

 • Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)
 • Μικροεπεξεργαστών – Μικροελεγκτών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)
 • Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, Επεξεργασίας Δεδομένων και Σημάτων (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

Μαιευτικής

 • Ανατομικής (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)
 • Βασικής Νοσηλευτικής (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)
 • Μαιευτικής (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)
 • Κλινικής Βιοχημείας (Νέο, εκκρεμεί το ΦΕΚ)