Το Π.Δ.Μ. συνεπές στη δημιουργία κλίματος αριστείας οργανώνει το κανονιστικό  πλαίσιο κατανομής των πόρων του στα τμήματα με στόχο τη δημιουργία κατάλληλων κινήτρων για την ερευνητική αριστεία τόσο σε επίπεδο τμήματος, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Η κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού στα τμήματα του Π.Δ.Μ. πραγματοποιείται με κριτήρια ανάλογα με τα αντίστοιχα  που  το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘΑΑΕ πρότεινε για την Κατανομή της Ετήσιας Χρηματοδότησης στα ΑΕΙ, δίδοντας όμως πολύ μεγαλύτερη  βαρύτητα στην ερευνητική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, το 40% της κατανομής του προϋπολογισμού στα τμήματα του Π.Δ.Μ. εξαρτάται από τις ερευνητικές επιδόσεις των μελών του κάθε τμήματος.

Παρακάτω παρατίθενται τα κριτήρια Κατανομής των Πόρων στα τμήματα όπως ακριβώς διατυπώθηκαν στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Tα κριτήρια κατανομής προϋπολογισμού στα ακαδημαϊκά Τμήματα ως εξής:

το 20% του συνολικού προϋπολογισμού να μοιράζεται ισομερώς στα Τμήματα ανεξάρτητα από τις επιδόσεις του κάθε Τμήματος στα επιμέρους κριτήρια. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ελάχιστη χρηματοδότηση για κάθε Τμήμα. Στη συνέχεια, το υπόλοιπο ποσό του συνόλου της διαθέσιμης χρηματοδότησης προτείνεται να κατανέμεται λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια:

Α. Αριθμός Μελών ΔΕΠ + ΕΔΙΠ + ΕΤΕΠ του Τμήματος
Β. Αριθμός δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά των μελών του Τμήματος
Γ. Αριθμός δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ανά μέλος ΔΕΠ του Τμήματος
Δ. Αριθμός Ετεροαναφορών των μελών του Τμήματος
Ε. Αριθμός Ενεργών Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος
Ζ. Εργαστηριακότητα Τμημάτων
Η. Αριθμός Ετών Προπτυχιακής Φοίτησης Τμήματος βάσει ΠΠΣ

Έστω πως ορίζουμε Α το σύνολο των μελών ΔΕΠ + ΕΔΙΠ×0,5 + ΕΤΕΠ×0,25 του Ιδρύματος και αi (i=1, 2, …, τ) το σύνολο των μελών ΔΕΠ + ΕΔΙΠ×0,5 + ΕΤΕΠ×0,25 ενός συγκεκριμένου Τμήματος για το οποίο επιθυμούμε να προσδιορίσουμε το ποσό χρηματοδότησης για ένα έτος (ορίζεται τ ο συνολικός αριθμός των Τμημάτων του Ιδρύματος. την ώρα που γράφεται ο παρών κανονισμός: τ = 22). Ισχύει πως

Ορίζουμε βi (i=1, 2, …, τ) τον ετήσιο αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά κατηγορίας Q1, Q2 ή Q3 της λίστας Scimago των μελών (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες κτλ) ενός συγκεκριμένου Τμήματος (τα στοιχεία λαμβάνονται από το Scopus). Σημειώνεται πως κάθε δημοσίευση προστίθεται εξολοκλήρου (με συντελεστή 1) αν ο συμμετέχων -με affiliation του Τμήματος- σε αυτή είναι 1ο, 2ο ή 3ο κατά σειρά μέλος, ενώ κάθε δημοσίευση προστίθεται κατά το ήμισυ (με συντελεστή 0,5) αν ο συμμετέχων -με affiliation του Τμήματος- σε αυτή είναι 4ο, 5ο ή 6ο κατά σειρά μέλος. Τέλος, κάθε δημοσίευση προστίθεται πολλαπλασιασμένη με συντελεστή 0,2 αν ο συμμετέχων από το Τμήμα είναι 7ο -ή μεγαλύτερο- κατά σειρά μέλος. Το άθροισμα όλων των βi (i=1, 2, …, τ) για όλα τα Τμήματα ισούται με Β:

Ορίζουμε γi (i=1, 2, …, τ) τον ετήσιο αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά κατηγορίας Q1, Q2 ή Q3 της λίστας Scimago των μελών (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες κτλ) ενός συγκεκριμένου Τμήματος (τα στοιχεία λαμβάνονται από το Scopus) προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Σημειώνεται πως κάθε δημοσίευση προστίθεται εξολοκλήρου (με συντελεστή 1) αν ο συμμετέχων -με affiliation του Τμήματος- σε αυτή είναι 1ο, 2ο ή 3ο κατά σειρά μέλος, ενώ κάθε δημοσίευση προστίθεται κατά το ήμισυ (με συντελεστή 0,5) αν ο συμμετέχων -με affiliation του Τμήματος- σε αυτή είναι 4ο, 5ο ή 6ο κατά σειρά μέλος. Τέλος, κάθε δημοσίευση προστίθεται πολλαπλασιασμένη με συντελεστή 0,2 αν ο συμμετέχων από το Τμήμα είναι 7ο -ή μεγαλύτερο- κατά σειρά μέλος. Το άθροισμα όλων των γi (i=1, 2, …, τ) για όλα τα Τμήματα ισούται με Γ:

Ορίζουμε Ε τον συνολικό αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος (ν+2) και εi (i=1, 2, …, τ) τον συνολικό αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών ενός συγκεκριμένου Τμήματος (ν+2). Άρα ισχύει πως

Για την «εργαστηριακότητα» χρησιμοποιούνται οι κάτωθι συντελεστές, οι οποίοι ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Κατηγορία ΠΠΣ Συντελεστής
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 1
Μαθηματικά, Στατιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων 1,5
Επιστήμες Πληροφορικής, Αρχαιολογία, Καλές Τέχνες, ΤΕΦΑΑ 2
Θετικές Επιστήμες 3
Επιστήμες Μηχανικών 3
Επιστήμες Ζωής και Περιβάλλοντος 3
Εφαρμ. Επιστήμες Υγείας 3
Επιστήμες Υγείας 4

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την ώρα που γράφονται τα κριτήρια αυτά υπάρχουν:

5 Πολυτεχνικά Τμήματα με συντελεστή 3 ανά Τμήμα (κατηγορία 5 στον παραπάνω Πίνακα)
7 Τμήματα στην Οικονομική Σχολή με συντελεστή 1,5 ανά Τμήμα (κατηγορία 2 στον παραπάνω Πίνακα)
1 Τμήμα Εικαστικών κι Εφαρμοσμένων Τεχνών με συντελεστή 2 (κατηγορία 3 στον παραπάνω Πίνακα)
1 Τμήμα Γεωπονίας με συντελεστή 3 (κατηγορία 6 στον παραπάνω Πίνακα)
3 Τμήματα στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με συντελεστή 1 ανά Τμήμα και το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων με συντελεστή 2 (κατηγορία 1 στον παραπάνω Πίνακα)
2 Τμήματα στη Σχολή Επιστημών Υγείας με συντελεστή 3 ανά Τμήμα (κατηγορία 7 στον παραπάνω Πίνακα)
1 Τμήμα Μαθηματικών με συντελεστή 1,5 (κατηγορία 2 στον παραπάνω Πίνακα) και
1 Τμήμα Πληροφορικής με συντελεστή 2 (κατηγορία 3 στον παραπάνω Πίνακα).

Ορίζεται λοιπόν Ζ το άθροισμα όλων των συντελεστών για το Ίδρυμα. Επί του παρόντος, ο αριθμός Ζ, με βάση την παραπάνω ανάλυση για τα Τμήματα, είναι:
Z = 5×3 + 7×1,5 + 1×2 + 1×3 + 4×1 + 2×3 + 1×1,5 + 1×2 = 44.
Επίσης, ορίζεται zi (i=1, 2, …, τ) ο συντελεστής του κάθε Τμήματος βάσει της ανωτέρω ανάλυσης (π.χ. 3 για τα Πολυτεχνικά Τμήματα, 1,5 για τα Οικονομικά κτλ).

Άρα ισχύει πως

Τέλος, ορίζεται δείκτης ηi (i=1, 2, …, τ) ο αριθμός των ετών προπτυχιακής φοίτησης του κάθε Τμήματος βάσει του ΠΠΣ του εν λόγω Τμήματος (5 για τα Πολυτεχνικά Τμήματα, για το Τμήμα Γεωπονίας και για το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, 4 για τα υπόλοιπα 15 Τμήματα του Ιδρύματος). Επίσης,  ορίζεται Η το άθροισμα όλων των ετών φοίτησης για όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος:
Η = 7×5 + 15×4 = 95.

Άρα ισχύει πως

Έστω τέλος πως ορίζουμε Π το συνολικό ποσό που είναι διαθέσιμο για τα Τμήματα και τις Σχολές του Ιδρύματος, ΠΤ το συνολικό ποσό που είναι διαθέσιμο για τα Τμήματα και ΠΚ το ποσό που είναι διαθέσιμο για τις Σχολές (Κοσμητείες) του Ιδρύματος: Π = ΠΤ + ΠΚ.

Επίσης, πΤi (i=1, 2, …, τ) το ποσό που θα διατεθεί σε ένα συγκεκριμένο Τμήμα και πΚj το ποσό που θα διατεθεί σε μια συγκεκριμένη Σχολή (j = 1, 2, …, κ). Σημειώνεται πως κ = 7, την ώρα που γράφεται ο παρών κανονισμός.

Για τις Σχολές προτείνεται η χρηματοδότηση να ακολουθεί τον κανόνα:

Με τον τρόπο αυτό, π.χ., στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής θα διατεθούν 7000€ (3000 + 800∙5) και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στις Σχολές (7 Σχολές και 22 Τμήματα) θα είναι 38600€ (3000∙7 + 800∙22),

Για τα Τμήματα, προτείνεται το 20% του συνολικού διαθέσιμου ποσού, ΠΤ, να κατανέμεται ομοιόμορφα στα Τμήματα και το υπόλοιπο 80% με βάση τα ανωτέρω κριτήρια και με συντελεστές wα, wβ, wγ, wδ, wε, wz και wη οι οποίοι προτείνεται να ισούνται με 20% για τα κριτήρια Α, Δ και Ζ και με 10% για τα κριτήρια Β, Γ, Ε και Η, δηλαδή:

wα = wδ = wz = 0,2 και
wβ = wγ = wε = wη = 0,1.

Βάσει της παραπάνω ανάλυσης, ο αλγόριθμος που προτείνεται είναι ο ακόλουθος:

Φυσικά, θα ισχύει πάντα, βάσει του παραπάνω προτεινόμενου τρόπου υπολογισμού πως:

,
και
.

Προς διευκόλυνση, τα παραπάνω κριτήρια συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα:

Κριτήριο Σύντομη Περιγραφή Συντελεστής
Α Αριθμός Μελών (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) του Τμήματος 0,2
Β Αριθμός δημοσιεύσεων 0,1
Γ Αριθμός δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ 0,1
Δ Αριθμός Ετεροαναφορών 0,2
Ε Αριθμός Ενεργών Προπτυχιακών Φοιτητών ( n+2) 0,1
Ζ Εργαστηριακότητα 0,2
Η Αριθμός Ετών Προπτυχιακής Φοίτησης 0,1