Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος υπάγονται ιδίως:

  • Η μέριμνα για την έγκαιρη ετοιμασία του έντυπου υλικού για θέματα που άπτονται του Γραφείου Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και το Γραφείο Εκδόσεων και της Βιβλιοθήκης.
  • Η μέριμνα για το συντονισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των Ακαδημαϊκών Μονάδων, ιδιαίτερα σε θέματα που αναφέρονται στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε συνεργασία με το Γραφείο Προμηθειών και Διαχείρισης Περιουσίας όπως και την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν.
  • Η μέριμνα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε συνεργασία με τους Προέδρους και τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Μονάδων, με κύρια επιδίωξη την αποδοτική άσκηση των φοιτητών και την αποτελεσματική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.
  • Η μέριμνα για τη συγκέντρωση πληροφοριών που θα επεξεργάζεται και θα διαχέει στους φοιτητές για τις ανάγκες συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό.
  • Η παροχή συμβουλών στους φοιτητές για τις δυνατότητες που υπάρχουν και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν προκειμένου να έχουν θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια τους για ανεύρεση μιας θέσεως εργασίας.
  • Η μέριμνα για την επαφή των επιχειρήσεων με τους φοιτητές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εργαστούν σε συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος τους.
  • Την ενημέρωση των φοιτητών σε θέματα Ειδικών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Μετεκπαίδευσης.

Προϊσταμένη τμήματος: Κωνσταντινίδου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2461068061, 2461068062
E-mail: practice@uowm.gr

Εξωτερικός Συνεργάτης: Γιαννάκης Κωνσταντίνος
Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ
Τηλέφωνο: 2461068064
E-mail: praktiki@uowm.gr