Η Επιτροπή προώθησης της επιστημονικής αριστείας και διασύνδεσης της έρευνας με την εκπαίδευση συστήθηκε με την υπ’ αριθμό απόφαση ΣΤ1/ΠΣ18/05.05.20020 της Συγκλήτου με σκοπό τη(ν):

  • προώθηση της αριστείας μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, ημερίδων κτλ. ανά Σχολή για τους υποψήφιους διδάκτορες με σκοπό την ερευνητική υποστήριξή τους,
  • δημιουργία κέντρων αριστείας στο Π.Δ.Μ., την υποβολή προτάσεων για τη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση στα Προγράμματα Σπουδών,
  • την υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας.

Η επιτροπή υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.