Η Γραμματεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων είναι αρμόδια για την τήρηση και διεκπεραίωση της προσωπικής αλληλογραφίας του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων , τον προγραμματισμό των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών τους, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης είναι επιφορτισμένη και με καθήκοντα δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας.

Γραμματεία Πρύτανη

Παναγιώτα Παγκάκου, Αφροδίτη Σουλίδου
Τηλ.: 2461056200/1
E-mail: rector@uowm.gr, ppagkakou@uowm.gr

Γραμματεία Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας

Αικατερίνη Σαλαγγιώτη
Τηλ: 2461056206
Ε-mail: vice-rector-acadmin@uowm.gr, asalaggioti@uowm.gr

Γραμματεία Αντιπρυτάνεως Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Ολιστικής Μέριμνας

Χρυσούλα Εφραιμίδου, Δημήτρης Ταρνανίδης
Τηλ.: 2461056203
Email: vicerector-inter@uowm.gr, aff01862@uowm.gr

Γραμματεία Αντιπρυτάνεως  Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων

Ιωάννα Καραμπελιά, Δημήτρης Ταρνανίδης
Τηλ.: 2461056210
vicerector-admifin@uowm.gr