Η Γραμματεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων είναι αρμόδια για την τήρηση και διεκπεραίωση της προσωπικής αλληλογραφίας του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων , τον προγραμματισμό των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών τους, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης είναι επιφορτισμένη και με καθήκοντα δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας.

Κορίνα Χαριτάκη

Τηλ.:2461056200
Fax: 2461056201
E-mail: rector@uowm.grkcharitaki@uowm.gr

Σαλαγγιώτη Αικατερίνη

Τηλ: 2461056206
Fax: 2461056201
Ε-mail: asalaggioti@uowm.gr