Η Γραμματεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων είναι αρμόδια για την τήρηση και διεκπεραίωση της προσωπικής αλληλογραφίας του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων , τον προγραμματισμό των συναντήσεων, επισκέψεων και επαφών τους, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που υποβοηθά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης είναι επιφορτισμένη και με καθήκοντα δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας.

Παγκάκου Παναγιώτα

Τηλ.: 2461056200
E-mail: rector@uowm.gr, ppagkakou@uowm.gr

Σαλαγγιώτη Αικατερίνη

Τηλ: 2461056206
Ε-mail: asalaggioti@uowm.gr