Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αναγνωρίζει την Ποιότητα ως θεμελιακό στοιχείο για την πραγμάτωση του οράματος και την επίτευξη της αποστολής του. Αφετηρία της πολιτικής ποιότητας αποτελεί η δέσμευση της Διοίκησης, του Προσωπικού και των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την αξιόπιστη και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου γνώσης, ανάπτυξης και προσφοράς στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση του Ιδρύματος καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη(ν):

 1. Η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλής αξίας στους αποδέκτες.
 2. Η μόνιμη ανάπτυξη και εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.
 3. Η συμμετοχή σε επιστημονικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και της καινοτομίας,
 4. Η συμμετοχή στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και συμβολή εθνικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στην κατεύθυνση της αειφορίας
 5. Η διάχυση της γνώσης και ανάπτυξη των τεχνών.
 6. Η πρόσληψη προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και κατάρτισης και η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
 7. Διαρκής βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων
 8. Μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των αποδεκτών των υπηρεσιών
 9. Ενίσχυση και προώθηση της έρευνας
 10. Προώθηση της αριστείας μέσω της λειτουργικής υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας στο Π.Δ.Μ.
 11. Βελτίωση της ελκυστικότητας και διεθνοποίησης του Π.Δ.Μ.

Κύριο μέλημα και γενικός αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους αποδέκτες, αξιοποιώντας την εμπειρία του προσωπικού.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 σχετικά με τις υπηρεσίες

 1. Λειτουργία Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Συγκλήτου
 2. Σύνταξη Μελετών, Ανάπτυξη Τευχών Δημοπράτησης Τεχνικών Έργων, Επίβλεψη, και Παραλαβή Έργων.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου εκτιμά πως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της θέσης του λόγω:

 1. Της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των υπηρεσιών
 2. Της μείωσης του κόστους
 3. Της αποδοτικότερης οργάνωσης
 4. Της προώθησης της καινοτομίας

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας τίθεται στις τακτικές Ανασκοπήσεις Διοίκησης.

Η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων και η πρόληψη των προβλημάτων – μη συμμορφώσεων, προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση και τον συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία και ως σύνολο. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των διεργασιών απαιτεί:

 1. Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία αλλά και για κάθε θέση εργασίας.
 2. Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες (Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Οδηγίες Ελέγχου κ.λπ.), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 3. Συνεχή έλεγχο των αναγνωρισμένων διεργασιών.
 4. Τήρηση στοιχείων που αποδεικνύουν την Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 5. Εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας.
 6. Διαδικασία ώστε να φροντίζει συστηματικά να αντιμετωπίζονται οι αποκλίσεις, (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες, αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη λαθών (Προληπτικές Ενέργειες).

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δεσμεύεται για:

 1. συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας
 2. ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων και
 3. κοινοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων στους εργαζομένους.

Τηλέφωνο: 2461056256
E-mail: modip@uowm.gr