Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης είναι αρμόδια για την εκπόνηση ή παρακολούθηση μελετών, για την επίβλεψη και τον έλεγχο των εκτελούμενων στο χώρο του Πανεπιστημίου τεχνικών έργων και για τη διεκπεραίωση τεχνικών θεμάτων, για την επιθεώρηση και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος καθώς και για την ομαλή λειτουργία αυτών. Παράλληλα είναι αρμόδια για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση και τη διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων σε θέματα που σχετίζονται με τη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος. Ασχολείται με θέματα που αφορούν στην τεκμηρίωση και στη μέριμνα, στον χειρισμό και στην καλή λειτουργία του δικτύου δεδομένων.

Προϊστάμενος: Δάρδας Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 2461056350
E-mail: kdardas@uowm.gr

Στελέχωση
Γαζέας Στέφανος
Τηλέφωνο: 2461056367
E-mail: sgazeas@uowm.gr

Κόνδυλα Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2461056365
E-mail: dkondyla@uowm.gr

Σιώζιου Ευθυμία
Τηλέφωνο: 2461056366
E-mail: esioziou@uowm.gr


ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ