Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης είναι αρμόδια για την εκπόνηση ή παρακολούθηση μελετών, για την επίβλεψη και τον έλεγχο των εκτελούμενων στο χώρο του Πανεπιστημίου τεχνικών έργων και για τη διεκπεραίωση τεχνικών θεμάτων, για την επιθεώρηση και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος καθώς και για την ομαλή λειτουργία αυτών. Παράλληλα είναι αρμόδια για τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση και τη διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων σε θέματα που σχετίζονται με τη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος. Ασχολείται με θέματα που αφορούν στην τεκμηρίωση και στη μέριμνα, στον χειρισμό και στην καλή λειτουργία του δικτύου δεδομένων.

Προϊστάμενος: Δάρδας Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 2461056350
E-mail: kdardas@uowm.gr

Στελέχωση :

Σιώζιου Ευθυμία
Τηλέφωνο: 2461056366
E-mail: esioziou@uowm.gr

Χαλάτσογλου Χρήστος
Τηλέφωνο: 2461056372
E-mail: chchalatsoglou@uowm.gr

Υποστήριξη:

Γάτσου Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 2461056369
E-mail: e.gatsou@uowm.gr

Γκιάτα Βασιλική
Τηλέφωνο: 24610563370
E-mail: v.giata@uowm.gr

Νατσαρίδου Κυριακή
Τηλέφωνο: 2461056368
E-mail: k.natsaridou@uowm.gr

Σαββίδου Δέσποινα
Τηλέφωνο: 2461056357
E-mail: d.savvidou@uowm.gr

Χατζηκωνσταντίνου Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2461056359
E-mail: d.chatzikonstantinou@uowm.gr


Email Διεύθυνσης: techsrv@uowm.gr


ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ