• Προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος δραστηριοτήτων
 • Επικοινωνία και συνεργασία σε ενδοτμηματικό και σε διατμηματικό επίπεδο
 • Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών, του Προέδρου της και του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης.
 • Γραμματειακή υποστήριξη του ΕΛΚΕ
 • Οργάνωση και διενέργεια συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών
 • Σύνταξη Ημερήσιας Διάταξης και πρακτικών Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών
 • Τήρηση πρωτοκόλλου, παρακολούθηση αλληλογραφίας και διαχείριση κεντρικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αναρτήσεις αποφάσεων στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Τήρηση μητρώου προσωπικού και καταγραφή σχετικών δραστηριοτήτων (άδειες, απουσίες, εκπαίδευση)
 • Τεχνική Υποστήριξη δραστηριοτήτων ΕΛΚΕ, συντήρηση και αναβάθμιση ιστοσελίδας.
 • Τεχνική Υποστήριξη Επιστημονικών Υπευθύνων και συνεργατών τους για την από απόσταση χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος.
 • Υποστήριξη για την εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος.
 • Υποστήριξη για την αφομοίωση και εφαρμογή των ειδικών εφαρμογών των Φορέων Χρηματοδότησης για την παρακολούθηση των έργων.
 • Νομική Υποστήριξη δραστηριοτήτων ΕΛΚΕ και Επιτροπής Ερευνών
 • Νομική εκπροσώπηση Επιτροπής Ερευνών και ΕΛΚΕ
 • Παροχή νομικής στήριξης του γραφείου προμηθειών στο πλαίσιο της διενέργειας διαγωνιστικών δραστηριοτήτων και αγορών.