Αποστολή της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή της στη διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό.

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης είναι η διοίκηση, η εποπτεία και ο συντονισμός των Τμημάτων της,  ο στρατηγικός σχεδιασμός, η οικονομική διαχείριση, η διοίκηση του προσωπικού της (η αξιολόγησή του προσωπικού, η κατανομή του προσωπικού στα Τμήματα και η ανάθεση καθηκόντων), η σύνταξη πολιτικών (δανεισμού, διαδανεισμού, λειτουργίας αποθετηρίων, εμπλουτισμός της συλλογής των βιβλιοθηκών με διδακτικά συγγράμματα μέσω του συστήματος «Εύδοξος κ.λ.π.) και η καθιέρωση προτύπων για όλες τις λειτουργίες της, η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΚΠΠΔΜ, η συλλογή στατιστικών στοιχείων, η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω δεικτών αξιολόγησης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Λάππα Μαρία, τηλ.:2461056790
Ηλεκτρονική επικοινωνία : mlappa@uowm.gr


ΤΜΗΜΑΤΑ