Η Διεύθυνση Διοικητικού έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των υπηρεσιών της, ώστε να είναι μεθοδικότερο και πιο αποτελεσματικό το έργο που παράγεται από αυτές.

Σκοπός της Διεύθυνσης είναι ο προγραμματισμός των διαδικασιών-δραστηριοτήτων που επιτελούνται στις υπηρεσίες της, ώστε κάθε τμηματική λειτουργία να ευθυγραμμιστεί με τη συνολική υπηρεσιακή στρατηγική του Πανεπιστημίου.

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Λιάκου Μαρία, τηλ.:2461056300

Στελέχωση
Μανουσαρίδης Κωνσταντίνος, τηλ. : 2461056330
Νικόλαος Καραμάρκος τηλ. : 2461056313

Ηλεκτρονική επικοινωνία : mliakou@uowm.gr


ΤΜΗΜΑΤΑ