Το Π.Δ.Μ. με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο εντάσσει την αριστεία σε καλή πρακτική σε όλους τους τομείς της ακαδημαϊκής ζωής του Π.Δ.Μ. Στο πλαίσιο αυτό ένα από τα βασικά κριτήρια ομοτιμοποίησης είναι το ερευνητικό έργο του υποψηφίου να τεκμηριώνεται από αξιόλογα περιοδικά με αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα. Συγκεκριμένα, ελάχιστη απαίτηση είναι ο υποψήφιος να έχει τουλάχιστον 20 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά Q1, Q2 ή Q3 στη λίστα Scimago, ή 500 ετεροαναφορές στο scopus  ή h-index όχι μικρότερο του 12. Εξαίρεση από το κριτήριο αυτό αποτελεί η Σχολή Καλών Τεχνών για τα μέλη ΔΕΠ, της οποίας η ποσοτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου δε δύναται να μετρηθεί με επιστημονικές δημοσιεύσεις και ετεροαναφορές. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει η πρόταση της Συνέλευσης προς τη Σύγκλητο να συνοδεύεται από θετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από καθηγητές διεθνούς κύρους, που δεν ανήκουν στο Ίδρυμα, τους οποίους ορίζει η Συνέλευση και εγκρίνει η Σύγκλητος.

Παρακάτω παρατίθενται τα κριτήρια ομοτιμοποίησης όπως ακριβώς διατυπώθηκαν στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Κριτήρια Απονομής Τίτλου Ομότιμου Καθηγητή

O υποψήφιος Ομότιμος Καθηγητής θα πρέπει να πληροί τα 5 από τα ακόλουθα 7 κριτήρια και όχι όλα σωρευτικά (οπωσδήποτε το κριτήριο 3 και 7):

1) Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη στο Ίδρυμα και να μην έχει αποχωρήσει με πρόωρη σύνταξη.

2) Να έχει αξιόλογο έργο στους ακόλουθους τρεις τομείς: (α) διδακτικό, (β) διοικητικό και (γ) ερευνητικό:

α) Το διδακτικό έργο κρίνεται από το σύνολο των ετών που το μέλος ΔΕΠ ήταν ενεργό διδακτικά στο Πανεπιστήμιο και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ήμισυ του χρόνου υπηρέτησης στο Ίδρυμα. Επιπλέον θα πρέπει να τεκμηριώνεται η επάρκεια της διδασκαλίας μέσω των αξιολογήσεων από τους φοιτητές. Τέλος, θα πρέπει να έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και να έχει επιβλέψει τουλάχιστον μία διδακτορική διατριβή, η οποία δεν είναι ανάγκη να έχει ολοκληρωθεί πριν την αφυπηρέτηση του υποψηφίου.

β) Το διοικητικό έργο θα πρέπει να εμπεριέχει τουλάχιστον 2 έτη σε κάποια θέση ευθύνης (Μέλος Επιτροπών, Διευθυντής Εργαστηρίου, Πρόεδρος, Κοσμήτορας, Πρύτανης).

γ) Το ερευνητικό έργο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από αξιόλογα περιοδικά με αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα. Ελάχιστη απαίτηση είναι ο υποψήφιος να έχει τουλάχιστον 20 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά Q1, Q2 ή Q3 στη λίστα Scimago, ή 500 ετεροαναφορές στο scopus  ή h-index όχι μικρότερο του 12. Εξαίρεση από το κριτήριο αυτό αποτελεί η Σχολή Καλών Τεχνών για τα μέλη ΔΕΠ, της οποίας η ποσοτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου δε δύναται να μετρηθεί με επιστημονικές δημοσιεύσεις και ετεροαναφορές. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει η πρόταση της Συνέλευσης προς τη Σύγκλητο να συνοδεύεται από θετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από καθηγητές διεθνούς κύρους, που δεν ανήκουν στο Ίδρυμα, τους οποίους ορίζει η Συνέλευση και εγκρίνει η Σύγκλητος.

3) Δε θα πρέπει να υπάρχει εναντίον του υποψηφίου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση.

4) Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι υπόδειγμα ήθους καθ’ όλη την πορεία του.

5) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει κάποιου είδους διάκριση, από Εθνικό ή Διεθνή Οργανισμό.

6) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συνταξιοδοτηθεί ως πρωτοβάθμιος καθηγητής και να έχει υπηρετήσει στη βαθμίδα του πρωτοβάθμιου καθηγητή για τουλάχιστον 5 έτη.

7) Ο υποψήφιος θα πρέπει να προταθεί από τουλάχιστον τρία μέλη της Συνέλευσης (ή της προσωρινής Συνέλευσης) του Τμήματος,  στο οποίο υπηρετεί. Στη συνέχεια θα πρέπει η πρόταση να γίνει αποδεκτή από τη Συνέλευση (ή προσωρινή Συνέλευση) με ισχυρή πλειοψηφία (4/5) των ψηφισάντων (με φανερή ψηφοφορία). Τέλος, για την απονομή του τίτλου θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχα ισχυρή πλειοψηφία (4/5) των ψηφισάντων (με φανερή ψηφοφορία) και στη Σύγκλητο.

Σε περίπτωση κατά την οποία αμφισβητηθεί το ήθος ενός μέλους ΔΕΠ στο οποίο έχει ήδη απονεμηθεί ο τίτλος του Ομότιμου Καθηγητή, ή/και σε περίπτωση που υπάρξει εναντίον του Ομότιμου Καθηγητή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, η Σύγκλητος, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, έχει τη δικαιοδοσία να αφαιρέσει τον Τίτλο από τον εν λόγω Καθηγητή. Για την αφαίρεση του Τίτλου απαιτείται και πάλι ισχυρή πλειοψηφία (4/5) των ψηφισάντων.