Ο «Ακαδημαϊκός, Κοινωνικός, Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με διακριτικό τίτλο «Επίκουρος» και έδρα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, έχει ως σκοπό:

  • την πολιτιστική, πνευματική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας
  • την προαγωγή του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών του Σωματείου και των κατοίκων της περιφέρειας.
  • την ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών και των κατοίκων της περιφέρειας και της ευρύτερης περιοχής.
  • τη διαρκή μέριμνα και τη λήψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της καθαριότητας, της υγιεινής, του φυσικού περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος.

Ο Σύλλογος υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στο τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.