Αριθμός εργαζομένων Συμβασιούχοι
Διεύθυνση Οικονομικού 16 0
Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 2 0
Διεύθυνση Διοικητικού 8 0
Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας 10 0
Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών και μηχανοργάνωσης 28 0
ΜΟΔΥ – ΕΛΚΕ 6 18
Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης 12 0
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 2 5
Γραμματεία Συγκλήτου 1 0
Γραμματεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων 4 0
Γραμματεία Κοσμητειών 5 0
Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών 1 0
Γραμματεία Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας “Τήμενος” 1 0