• Προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος δραστηριοτήτων
  • Επικοινωνία και συνεργασία σε ενδοτμηματικό και σε διατμηματικό επίπεδο
  • Παρακολούθηση υλοποίησης των Διαδικασιών του ΕΛΚΕ
  • Καταγραφή, ανάλυση και υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης και διαχείρισης προβλημάτων
  • Εισαγωγή και εφαρμογή νέων διαδικασιών, κατάργηση και αναβάθμιση υπαρχόντων που δεν ανταποκρίνονται στο σκοπό τους
  • Υποστήριξη και προετοιμασία στην καλύτερη αντιμετώπιση των διαφόρων ελέγχων
  • Αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών υλοποίησης των έργων
  • Κατάρτιση δεικτών ποιότητας και ερευνητικής δραστηριότητας
  • Επικαιροποίηση οδηγού διαχείρισης και διαδικασιών
  • Διενέργεια μετρήσεων σχετικών με το βαθμό ικανοποίησης της Παν/κής Κοινότητας από την συνεργασία της με τον ΕΛΚΕ
  • Εξαγωγή και παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την υλοποιούμενη ερευνητική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο
  • Εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας του Πανεπιστημίου.